Заповеди
ЗАПОВЕД № РД.02.05-516 Елена, 17.08.2017 г.
17.08.2017
С Решение № 102/27.07.2017 г. Общински съвет  - Елена е открил процедура за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, а имено: 1 (един) кв.м. от първи етаж на сграда намираща се в УПИ ІІІ - 458, кв. 42 по плана на гр. Елена, ул. „Ил. Макариополски“ № 5, при граници: от три страни помещение на клуб на пенсионера „Възраждане“ и север - улица, актувана с АОС 91/26.08.1996г. вписан в Служба по вписванията при РС- Елена на 26.05.2005г. под № 173,   том ІV.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и чл.59, ал.1, т. 2, и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на  Решение № 102/27.07.2017 г. на Общински съвет – Елена