Съобщения за местни данъци и такси
Съобщение по чл. 32 от ДОПК - изх. № 5403-А-00079-1/29.07.2018 година
29.10.2018