Съобщения за местни данъци итакси
Съобщение по чл. 32 от ДОПК - инх. № 5403-А-00080-1/29.07.2018 година
29.10.2018