Текущи проекти
„Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр.Елена, с. Константнин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр.Елена”
26.06.2013
По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на 26.06.2013 бе одобрен проект на община Елена за а именно: „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр.Елена, с. Константнин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр.Елена”.
Общата стойност на одобреното проектно предложение е в размер на 5 841 626  лв., а срокът за неговото реализиране е 30 месеца, считано от датата на получаване на уведомително писмо с решение за съгласуване / отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител на проекта, но не по-късно от 15 юли 2015 г.