Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД № РД.02.05-317
23.05.2018
  С Решение № 51/26.04.2018 г. Общински съвет – Елена е открил процедура за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на имот - публична общинска собственост, а именно: сграда - тоалетна построена в УПИ VІІІ „За зеленчуков пазар“, кв.42 по плана на гр. Елена с площ от 33,00 кв.м., актувана с АОС 610/05.03.2012 г., вписан в Служба по вписвания на 05.03.2012 г., № 169, том І.   Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и чл.59, ал.1, т. 1 и чл....

ЗАПОВЕД № РД.02.05-316
23.05.2018
  С Решение №50 / 26.04.2018 г. Общински съвет Елена е открил процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част  от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:  склад  и магазин за хранителни стоки с обща площ от 35,00 кв.м., разположени в масивна административна сграда, намираща се на ул. „Ил. Макариополски“ № 32, в гр. Елена, актувана с АОС 166/02.04.1998г., вписан в Служба по вписвания на 24.06.2005 г., № 108, том V.   Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение № 4/ 25.01.2018 г. на Общински съвет - Елена....

ЗАПОВЕДИ ОТ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПРОВЕДЕН НА 08.05.2018 Г.
14.05.2018
  На 08.05.2018 г. от 10:00 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-237/18.04.2018 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество – общинска собственост, а именно: Заповед № РД.02.05-295  Заповед № РД.02.05-296 Заповед № РД.02.05-297 Заповед № РД.02.05-298   Заповед № РД.02.05-299   Заповед № РД.02.05-300    

Заповед № РД.02.05-301
14.05.2018
  На 08.05.2018 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-238/18.04.2018 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване отдаване под наем на имот публична общинска собственост, а именно: един кв.м. от източното входно фоайе на приземния етаж от сградата на общинската администрация с адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24, попадаща в УПИ І, кв. 33 по плана на гр. Елена. Заповед № РД.02.05-301

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
12.04.2018

Покана
03.04.2018