Търгове и конкурси

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР за заемане на следните длъжности в социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“
09.07.2019
   І. ДЕТЕГЛЕДАЧ В ЦНСТ за деца без увреждания - 6 щ. бр., по трудово правоотношение. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Степен на образование – средно; 1.2. Минимален професионален опит – няма, стаж и опит с деца се считат за предимство. 2. Допълнителни изисквания: 2.1. Умения и нагласа за работа с деца; 2.2. Комуникативни умения и умения за работа в екип; 3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осигурява денонощна 24 часова грижа, като работи на смени. Основните функции са свързани с ежедневните грижи за потребителите – отговаря и полага пълноценни грижи за децата, свързани с всички аспекти за грижи и потребности - придружаване, възпитание,...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-415 Елена,05.07.2019г.
05.07.2019
  На 03.07.2019 г. от 10:00 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-357/12.06.2019 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а именно: лекарски кабинет, манипулационна и санитарен възел, с площ 52 кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Константин, актувана като публична общинска собственост с АОС № 232 / 09.05.2000 г., вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена на 16.03.2005...

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността „РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в социалната услуга „Център за настаняване на деца без увреждания“ в град Елена
03.07.2019
  КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ Е КАКТО СЛЕДВА: № Име, презиме и фамилия Оценка от проведен подбор 1. Стелиана Пенчева Кожухарова - 54 т. 2. Савка Николова Минкова - 35 т.

ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
01.07.2019
  На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда и Заповед № РД.02.05 - 367/19.06.2019 г. на кмета на Община Елена ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ в Звено за вътрешен одит към общинска администрация Елена при следните условия: 1. Кратко описание на длъжността „Вътрешен одитор“ по длъжностна характеристика: Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор. Изготвя одитен план за всеки одитен...

ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
28.06.2019
  На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител и Заповед №РД.02.05-390/25.06.2019г. на кмета на Община Елена ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ към общинска администрация Елена при следните условия: • Правоотношение: Служебно • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Ръководител „Вътрешен одит“ изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП – СЪБЕСЕДВАНЕ
25.06.2019
  с допуснатите кандидати по процедурата за подбор за длъжността „РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в социалната услуга „Център за настаняване на деца без увреждания“ град Елена Вторият етап от провеждането на подбора – събеседване за длъжността „РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ ще се проведе на 01.07.2019 г. от 11:00 часа, в зала № 211 сградата на общинска администрация Елена, по следния график: 1. Савка Николова Минкова от 11:00 ч. 2. Стелиана Пенчева Кожухарова от 11:30 ч.