Структурни фондове на ЕС

Търгове и конкурси

24.04.2017
СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ХИГИЕНИСТ“

ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“ ДОГОВОР BG05M9OP001-2.004-0015-С01, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001- 2.004. И УТВЪРДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЛАСИРАНЕТО НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“ Е КАКТО СЛЕДВА: №    Име, презиме и фамилия    Оценка от проведен подбор по точкова система 1    Селиме Алиосманова Карабаджакова    22 т. 2    Койка Христова Петрова    19 т. 3    Мариана Иванова Савова    17 т. ЛИЦЕТО, КОЕТО НЕ Е ИЗДЪРЖАЛО УСПЕШНО ПОДБОРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“...


19.04.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-282 Елена, 19.04.2017 г.

С Решение №45/23.03.2017г. Общински съвет  – Елена е открил процедура (търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - публична общинска собственост, а именно: язовир с площ от 23.589 дка., намиращ се в землището на с. Константин, съставляващ имот № 000428 по КВС на същото землище. Предвид горното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдружения и напояване, чл.15, ал. 1 и чл. 60 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласувателно писмо...


13.04.2017
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

по Проект „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“ Договор BG05M9OP001-2.004-0015-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура BG05M9OP001-2.004. и утвърдена процедура за подбор на персонал в Центъра за ранна интервенция от Кмета на Община Елена и проведен първи етап от процедурата, а именно: Разглеждане на подадените документи, комисията определи: 1. Списък на допуснатите кандидати до втори етап – събеседване: ЗА ДЛЪЖНОСТ ХИГИЕНИСТ Койка Христова Петрова Мариана Иванова Савова Селиме Алиосманова Карабаджакова Вилдан Мохамедова Мехмедова 2. Недопуснати кандидати до втори етап – НЯМА. Вторият етап от провеждането на подбора – събеседване, ще се проведе...


06.04.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-254 Елена, 05.04.2017 г.

На 05.04.2017 г. от 10:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-194/14.03.2017 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: 1.ПИ с идентификатор 10522.500.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Велковци, община Елена, с площ от 1418 кв. м.. В имота е построена паянтова сграда на два етажа № 10522.500.3.1, със застроена площ 258 кв.м., при граници на имота: н-ци на Христо Кънев Караиванов, улица и пътека, актуван...


05.04.2017
обявява прием на документи за потребители на услугата „Домашен помощник“

Община Елена в качеството си на бенефициент по Проект „Община Елена с грижа и подкрепа за достоен живот“ обявява прием на документи за потребители на услугата „Домашен помощник“.За ползватели на социалната услуга по проекта могат да кандидатстват лица, отговарящи на едно от следните изисквания.- Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;- Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;- Самотно живеещи тежко болни лица;Необходимите документи при подаване на заявлението са :1. Заявление по образец;2. Копие на Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛК, медицински протокол на ЛКК или актуална етапна епикриза от личен лекар;3. Копие на...


03.04.2017
Обява за заемане на свободно работно място за длъжност „ХИГИЕНИСТ“

Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” обявява свободно работно място за длъжност „ХИГИЕНИСТ“ (1 по 0,5 бр.) в Център за ранна интервенция на уврежданията град Елена, при следните условия: І. Изисквания към кандидатите: Общи изисквания 1. Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип. 2. Готовност за работа с деца от 0 до 7 години. 3. Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравна грижа за деца и предучилищна подготовка. 4. Кандидатите да не са поставени...


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg