Обявления

Обявление № УТ.01.02-231 / 08.11.2018 г.
09.11.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-660/08.11.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи: 1. Изменение на действащия РП на с. Тодювци (ПУП - План за улична регулация) в зоната на имот пл. № 64 в кв. 8 - изменение на улична регулация между О.Т. 37-36, като уличнорегулационната линия се поставя по съществуващата сграда и ограда. Изменение на улица - тупик, одобрена със Заповед № 173/14.04.1988 година на ОНС гр. Елена и създаване на нови О.Т. 37а-37б. Парцел ІХ „За селкооп и...

Обявление № УТ.01.02-229 / 08.11.2018 г.
09.11.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-659 / 08.11.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП на с. Тодювци (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ІХ „За селкооп и лятна градина“ в кв. 8 по плана на с. Тодювци - поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници на имот пл. № 65 по плана на селото. Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. /п/ инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Кмет на община ЕЛЕНА за кмет...

Уведомление за инвестиционно предложение от Съни строй
05.11.2018
  Инвестиционно намерение от Съни строй

Обявление № УТ.01.02-207 / 15.10.2018 г.
15.10.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-603 / 12.10.2018 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот 27190.209.22 по КККР гр. Елена, с начин на трайно ползване „За стопански двор”, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За производствени, търговски и складови дейности” с показатели на устройствена зона Смф, съгласно ОУП на община Елена. 2. Инвестиционен проект за „Преустройство, пристрояване и промяна предназначение на съществуваща сграда в...

Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Христо Давидков
11.10.2018
Уведомление за инвестиционно предложение

Обявление УТ.01.02-191 / 13.09.2018 г.
13.09.2018
  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че е изработен Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект - изграждане на кабелна линия средно напрежение (СрН) между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 20 кV с дължина 73 лин м. Трасето попада в имот № 27190.506.92 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на землище гр. Елена, стопанисван от община Елена. Сервитутът на трасето е 4 метра, по 2 метра от двете страни на кабела. Парцеларният план...