Местни приходи
Важно!!!  При избор на проверка на Задъжения за местни данъци и такси  на съобщението, че отворения сайт е ненадежден потвърдете - "Продължи въпреки това"
PIN може да получите от служител на МДТ срещу лична карта.

Отдел "Местни приходи"
Началник отдел "Местни приходи"
Ани Иванова

Работно време:    понеделник – петък

8:30 – 12:00 часа
13:00 – 15:00 часа
16:00 – 17:30 часа

Чл. 169, ал. 3а от ДОПК:

Последователност на погасяванията

(Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях да погасява.

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Прикачени файлове:

Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване /.pdf/
Декларация за определяне на такса битови отпадъци на база вид и брой съдове за съхраняване на битови отпадъци /.pdf/