Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 2019 - 2023 г.

 
Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост е разработена във връзка с чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост. Предназначението ѝ е да определи политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината за мандат 2019 - 2023 година.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Правото на собственост на общината като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, е регламентирано в чл. 140 от Конституцията на Република България:

Чл. 140. Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност.

Законът за общинската собственост (ЗОС) е основният законодателен акт, който урежда въпросите, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, както и възможностите на общината да развива стопанска дейност. Законът е в сила от 01.06.1996 г.

Редица специални закони препращат към ЗОС или директно вменяват права и/или задължения на местната власт. По-важните от тях са:
- Закон за местното самоуправление и местната администрация;
- Закон за собствеността;
- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи;
- Закон за опазване на земеделските земи;
- Закон за арендата в земеделието;
- Закон за горите;
- Закон за водите;
- Закон за физическото възпитание и спорта;
- Закон за лечебните заведения;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за кадастъра и имотния регистър;
- Търговски закон;
- Закон за юридическите лица с нестопанска цел;
- Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
- Закон за концесиите;
- Закон за обществените поръчки;
- Закон за задълженията и договорите;
- Закон за публичните финанси;
- Закон за местните данъци и такси;
- Закон за народните читалища;
- Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и други.

Законът за общинската собственост дава право на общинския съвет като орган на местното самоуправление да уреди със своя наредба въпросите, свързани с придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, както и правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на кметските наместници. Наредбата трябва да съответства на разпоредбите на ЗОС и на специалните закони.

В изпълнение на това си задължение, Общински съвет Елена е приел Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Други нормативни актове на местно ниво, отнасящи се до общинската собственост, са:
- Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация;
- Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена;
- Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ;
- Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища и други.

Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения. Общинският съвет определя с нарочно решение имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. За застраховането на вещите - общинска собственост компетентен орган е кметът на общината, който издава съответната заповед.

Съгласно ЗОС, в структурата на общинската администрация се създават звена за изпълнение на функциите и задачите по управлението на общинската собственост. В община Елена тези функции се изпълняват основно от двама експерти в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ (УТОС), експертите и специалистите в дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“, към която принадлежи и общинската горска структура, както и от експерт „Икономически дейности и услуги“ в дирекция „Финанси, бюджет и местни приходи“ (ФБМП). Отношение към отчетността при управлението на общинската собственост имат също експертите и специалистите от дирекция „Организационни и стопански дейности“ (ОСД).

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. ВИДОВЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗОС, общинска собственост са:
- имотите и вещите, определени със закон;
- имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със закон;
- имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условия и по ред, определени със закон;
- имотите и вещите, дарени или завещани на общината;
- имотите и вещите, придобити от общината с доброволен труд и/или с парични средства на населението;
- имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие;
- имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.

Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 2019 - 2023 г.
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2020 г.