Относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати клас В

24.02.2020 07:00
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Проектът на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификат клас В е изготвена на основание чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и съобразно последните изменения в ЗНИ и Правилника за прилагането на закона за насърчаване на инвестициите /ППЗНИ/. С тази Наредба се определят условията, редът и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите на територията на община Елена и издаване на сертификат клас В.

Мотиви за приемане на нова наредба и цели, които се поставят:

Представените мерки за насърчаване на инвестиции с общинско значение са определени съгласно чл. 22з, ал. 3 от ЗНИ и ще се реализират чрез:
1. Съкратени срокове за административно обслужване;
2. Индивидуално административно обслужване;
3. Придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗНИ при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2 - 8 и 13; от ЗНИ. Мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост.

Мерките ще се предоставят след издаване на сертификат за инвестиции клас В, въз основа на решение на Общински съвет - Елена.

Съгласно Наредбата ще бъдат насърчавани инвестиции, свързани със създаване на ново предприятие, разширяване на съществуващо такова или на изпълняваната от него дейност, с диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието, в т.ч. дейността, свързана с предоставянето на нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Елена, не е необходимо разходването на бюджетни средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Резултатите, които се очакват от приемането на Наредбата са подобряване на инвестиционния климат на територията на община Елена.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на нова Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22з, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, чл. 8, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Елена

1. Приема нова Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати клас В.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ