ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
07.10.2020
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Деловодството на Община Елена на 31 март 2020г. е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет Елена с изх. № РД.01.06-2-(6)/30.03.2020г., към което е приложен протест от г-жа Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново. С гореспоменатия протест г-жа Иванова оспорва разпоредбите на чл. 15 и чл. 49, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, като счита тези разпоредби за незаконосъобразни, поради противоречието им с нормативни актове от по-висок ранг и иска отмяната им. Образувано е производство, по което първоинстанционния съд се е произнесъл в подкрепа на прокурорския протест, а Община Елена е депозирала частна жалба до Върховен административен съд.

Протестът касае определянето на размера на данъка върху недвижимите имоти – чл. 15 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, а именно:

„Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти и 2,4 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти.”

В прокурорския протест са изложени мотиви, че законодателят не прави разлика в зависимост от вида на имота, като характеристиките на същия се отразяват върху данъчната му оценка. Ето защо определяне на различна ставка на данъка, макар и в рамките на регламентираната от закона, води до недопустимо разграничение между имотите в зависимост от предназначението им, което е незаконосъобразно, тъй като е в противоречие с норми от по-висок порядък.

С протестът се оспорва и разпоредбата на чл. 49, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, а именно:

Чл.49. (1) „Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
………………………………………………………………………………………………….
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.”

Изложените в протеста мотиви относно незаконосъобразността на нормата са следните: „При сравняване на тази норма с разпоредбата на чл. 61м, ал. 1, т. 4, предл. 1 от ЗМДТ е очевидно, че преимуществото по закона се отнася само за дейности по т. 10, а не за останалите, предвидени в наредбата. По този начин общинския съвет е дописал закона, като е разширил неговите рамки, излизайки извън притежаваната компетентност.“

Във връзка с горепосочения протест експерти от общинска администрация извършиха анализ, като бе установено, че практиката на административните съдилища в страната по идентичен казус в други общини е в посока отмяна на диференцирания подход при определяне на размера на данъка в зависимост от вида на имота. Това е предпоставка за приемане на такъв с приравняване на размера на данъка, независимо от вида на имота.

От друга страна чл. 1, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси гласи, че когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година. В случай на отмяна по съдебен ред на действащата през 2020 г. в община Елена Наредба, следва да преминем на данъчно облагане съгласно предишната ѝ редакция, т.е. към по-малки данъчни ставки. Това ще доведе до рязък спад на приходите от данък върху недвижимите имоти в общинската хазна, което пък ще затрудни изпълнението на общинската политика като цяло. За да не допуснем изпадането на общината в подобно положение и за да изпълним изискването да приведем подзаконов нормативен акт в съответствие с по-висшестоящ нормативен акт, предлагаме отмяна на действащата към момента Наредба за местни данъци и приемане на нова такава.

В настоящото предложение е предвидено всички данъци, с изключение на посочения по-горе данък недвижими имоти, да останат в досегашния си размер.

Мотиви и цели, които се поставят:

Необходимостта от цялостна отмяна на старата и приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена е предпоставена от факта, че към момента на нейното първоначално приемане (19.02.2008 г.) не са спазени изискванията на Закона за нормативните актове за публикуване на проекта на нормативен акт на интернет страницата на общината, ведно с мотивите – чл. 26, ал. 2 от ЗАНН „Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.“ Впоследствие задълженията по осигуряване на публичност са изпълнявани при извършваните ежегодни изменения, но това не санира този съществен пропуск, който при евентуален протест на общо основание би довел до отмяна на целия нормативен акт. Приемането на нова наредба е свързано и с размера на данъка върху недвижимите имоти и цялостното му синхронизиране със Закона за местните данъци и такси.

Анализирайки приходите от данък върху недвижимите имоти става ясно, че две трети от постъпващите в бюджета на общината приходи от този вид данък са генерирани от юридически лица. Това създава условия на неравнопоставеност между физически и юридически лица. Смятаме, че запазването на съществуващото данъчно облагане на юридическите лица ще създаде предпоставки за увеличаване на инвестиционната активност в общината и насърчаване на бизнеса. В повечето общини няма диференциация в размера на данъка върху недвижимите имоти между физически и юридически лица. При нас този подход беше приет още в началото, когато се даде възможност на общините сами да определят размера на данъците си в законоустановените рамки. За да спазим принципа на равнопоставеност на данъчните субекти, предлагаме изравняване на данъчните ставки, като за целта бъде увеличена ставката за жилищни имоти от 2 на хиляда на 2,4 на хиляда. Отчитаме факта, че през 2020 г. направихме едно увеличение на този данък от 1,5 на хиляда на 2 на хиляда за жилищни имоти, като се опитахме да намалим диференциацията и неравнопоставеността между облагането на жилищни и нежилищни имоти. Гражданите приеха промяната разумно в по-голямата си част и редовните данъкоплатци се отчетоха към общинската хазна. В този смисъл смятаме, че предлаганата промяна, т.к. няма да бъде съществена, няма да се отрази драстично на бюджета на гражданите на общината. В абсолютни суми увеличението ще бъде напълно поносимо, предвид нарастващите доходи на населението. Увеличението ще бъде около 20%, т.е. ако гражданинът е заплащал досега 10,00 лв. на година, то след промяната ще заплаща 12,00 лв.

Следва да отбележим също, че данъчните оценки на територията на общината не са високи, поради тази причина в абсолютни суми начислените данъци ще бъдат относително поносими. Още повече, че голяма част от жилищните имоти са основно жилище на собствениците, поради което същите ползват 50% намаление на данъка.

От планираното увеличение на данъка върху недвижимите имоти приходът в бюджета на общината няма да бъде съществен, но ще разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Елена, които са естествена основа за развитие на местните дейности, благоустройство и инфраструктурни проекти. Във все по-бързо развиващия се свят се увеличават потребностите на гражданите, както и цената на тези потребности. За да провеждаме адекватна на увеличаващите се потребности на гражданите политика, следва и да акумулираме повече приходи.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на наредбата

Приемането на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена не е пряко свързано с разходването на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, нито с ангажиране на допълнителни човешки ресурси. Същото само по себе си представлява контрол върху равнището на „собствените” приходи, вследствие на анализ, с цел финансиране на редица дейности и услуги, които Община Елена предоставя.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

С приемане на настоящия проект на наредбата се очаква да бъде спазен един от основните принципи на нормотворчеството, намерил своето отражение в разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, а именно: „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“, както и увеличаване на собствените приходи и осигуряване на средства за инвестиции, развитие на местни дейности, изграждане на инфраструктура и др.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Елена, е в съответствие с норми от по-висока йерархия и с тези от европейското законодателство.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 76 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 1, ал. 2 и чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Елена

1. Отменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, приета с Решение № 28 от 19.02.2008 г.
2. Приема нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за нова на Наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена