ЗАТВАРЯТ ВРЕМЕННО ДВЕТЕ УЧИЛИЩА В ГРАДА, ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ДЕТСКАТА ЯСЛА

13.11.2020 17:00

На заседание на 13 ноември Общинският оперативен щаб анализира данните за актуалната епидемичната обстановка на територията на общината, заболеваемостта на учениците и децата в училищата, детските градини и детската ясла в община Елена и реши да бъдат въведени допълнителни противоепидемични мерки на територията на община Елена за времето до 30.11.2020 г. Те са съобразени със заповедите на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката и са конкретизирани в заповед на кмета на община Елена, която публикуваме отделно, и в нея можете да се запознаете подробно с въведените мерки и конкретните периоди за всяка една от тях.

Заповед № РД.02.05-738 / 13.11.2020 година

• Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена и НУ „Иларион Макариополски“ - гр. Елена за времето от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. Директорите на двете училища да организират обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО.
• Преустановяват се учебните занятия и посещенията на деца в ДГ „Радост“ - гр. Елена за времето от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г.
• Преустановяват се посещенията на деца в Детска ясла - гр. Елена за времето от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. През същия период, Детската кухня продължава да приготвя и раздава храна за вкъщи при стриктно спазване на въведените със заповед на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
• Преустановяват се присъствените занимания в Центъра за подкрепа за личностно развитие и Школата по изкуствата в гр. Елена за времето от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г.. Вместо тях, да се организират онлайн занятия по интереси чрез средства за неприсъствена комуникация (платформи, приложения, електронна поща и други подобни).
• Преустановява се провеждането на репетиции и изяви на художествените самодейни състави при народните читалища на територията на общината, клубовете на пенсионера, както и на тези при Центъра за подкрепа за личностно развитие в гр. Елена за времето от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г.
• Преустановява се тренировъчния процес в детските спортни клубове и спортно-туристически школи за времето от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. Спортните мероприятия за възрастни със състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика.
• Малолетните и непълнолетните лица могат да посещават заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, механи, кафе-сладкарници, питейни заведения и др.) само ако са придружени от техен родител, съответно настойник / попечител или от друго пълнолетно лице.
• Забранява се на лица до 65-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките на територията на община Елена във времето от 9:30 до 11:30 часа всеки ден. Задължавам собствениците и отговорниците на тези обекти да създадат съответната организация, като поставят указателни табели и осигурят при необходимост пропускателен режим.
• Препоръчва се на лицата над 65-годишна възраст да посещават обектите по т. 14 само в посочения времеви интервал. При възникнала неотложна необходимост от храни и / или лекарства, възникнала извън този интервал, нуждаещите се могат подават заявка на обявения от община Елена телефон 0879 101 458, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, а в събота и неделя - от 9:00 до 12:00 часа, за всички населени места на територията на общината. Заплаща се единствено стойността на доставените стоки.

Последните две разпоредби от кметската заповед заместват разпоредбата на т. 15 от Заповед № РД - 01 - 651 / 11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и са съобразени с възрастовата структура на населението, организацията на търговското обслужване и климатичните особености в община Елена.

Със заповедта на кмета на общината се въвеждат и мерки, които се отнасят за други институции в общината – културни, социални, също и за собствениците и отговорниците на търговски, административни и други обекти с обществено предназначение.