СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Дата на публикуване: 01.07.2021 09:00
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 001                            населено място ГР.ЕЛЕНА
         адрес на избирателна секция ул. "Иларион Макариополски" № 13-Обреден дом
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНТОАНЕТА                     СЛАВОВА                       БОНЕВА
                      ВЕСЕЛИНА                      ДИМИТРОВА                     СЛАВОВА
                      ГЕОРГИ                        БОЯНОВ                        КОСТАДИНОВ
                      ДАНИЕЛ                        ДАНИЕЛОВ                      ЙОРДАНОВ
                      ДАНИЕЛ                        ПЕНЧЕВ                        ЙОРДАНОВ
                      ЗЕКЕРИЕ                       МЕХМЕДОВ                      РЕДЖЕБОВ
                      ЙОРДАН                        НИКОЛОВ                       ЙОРДАНОВ
                      ЙОРДАНКА                      ТОДОРОВА                      ПЕНЕВА
                      МАРИЯНА                       АТАНАСОВА                     ИВАНОВА
                      МИРОСЛАВА                     СТЕФАНОВА                     МЕРИЛКОВА-СТАНЧЕВА
                      МИТКО                         ИВАНОВ                        БАЙЧЕВ
                      МИХАЕЛА                       БОРИСЛАВОВА                   МИХАИЛОВА
                      НАДЯ                          ИВАНОВА                       ИВАНОВА
                      ПЕТЯ                          СТОЯНОВА                      БОРИСОВА
                      РАДКА                         СЛАВОВА                       СЛАВОВА
                      РАЛИЦА                        ВАСИЛЕВА                      ИВАНОВА
                      РОЗА                          АНТОНОВА                      АНТОНОВА
                      СТАНИСЛАВА                    ХРИСТОВА                      ТЕРЗИЕВА
                      СТЕФАН                        СТОЯНОВ                       МАЛЕШКОВ
                      ЯСЕН                          ЙОРДАНОВ                      ЙОРДАНОВ
                      ЯШАР                          КАДИРОВ                       ЯШАРОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 002                            населено място ГР.ЕЛЕНА
         адрес на избирателна секция ул. " Йеромонах Й. Брадати" № 36-бивш общински детски комплекс
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ИВАН                          ПЕТКОВ                        ИВАНОВ
                      ИВАН                          РАШКОВ                        МАРИНОВ
                      ЙОРДАНКА                      КОСТАДИНОВА                   НИКОЛОВА
                      КРАСЕН                        ПЕТРОВ                        НЕДЯЛКОВ
                      КРАСИМИРА                     ТОДОРОВА                      АВРАМОВА
                      МАРИЯНА                       ХРИСТОВА                      НИКОЛОВА
                      МИГЛЕН                        ДИМИТРОВ                      КРЪСТЕВ
                      НИКОЛИНКА                     ВАСИЛЕВА                      НИКОЛОВА
                      ПЕНКА                         СТОЯНОВА                      ХРИСТОВА
                      ПЕТЯ                          БОРИСЛАВОВА                   РАДНЕВА
                      РОСИЦА                        ИВАНОВА                       СТОЯНОВА
                      СВЕТЛИН                       СТОЯНОВ                       ГЕНОВ
                      СТЕЛА                         ДОБРЕВА                       МАРИНОВА
                      СТЕФКА                        ПЕТРОВА                       ИВАНОВА
                      СТОЯН                         САВОВ                         СТОЯНОВ
                      СТОЯН                         ХРИСТОВ                       СТОЯНОВ
                      ТОДОР                         ВАСИЛЕВ                       ТОДОРОВ
                      ХРИСТО                        ХРИСТОВ                       МАРИНОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 003                            населено място ГР.ЕЛЕНА
         адрес на избирателна секция ул. " Иларион Макариополски" № 5-Клуб на пенсионера
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛБЕНА                        ВАСИЛЕВА                      ГЕОРГИЕВА
                      АЛЕКСАНДРИНА                  СТЕФАНОВА                     ЧЕНКОВА
                      АЛЕКСАНДЪР                    ЙОРДАНОВ                      СИРАКОВ
                      ВИОЛЕТА                       ЛЮБЕНОВА                      ЧУШКОВА
                      ГИНА                          ПЕТРОВА                       ИВАНОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     ИЛИЯНОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      ДЕШКА                         ЕЛЕНОВА                       МЕХМЕДОВА
                      ДИАНА                         ДИМИТРОВА                     РАЛЧЕВА
                      ДИМИТЪР                       ЙОРДАНОВ                      ДИМИТРОВ
                      ЕМИЛ                          РАДОСЛАВОВ                    РАЛЧЕВ
                      ЗДРАВКА                       КРЪСТЕВА                      СТОЯНОВА
                      ИВЕЛИНА                       СТОЯНОВА                      НИКОЛОВА-МИНЕВА
                      ЙОРДАНКА                      ЙОРДАНОВА                     ИВАНОВА
                      КАЛОЯН                        ВАЛЕРИЕВ                      МАРШАЛОВ
                      КЪНЧО                         ИВАНОВ                        ХРИСТОВ
                      МАРИАНА                       ХРИСТОВА                      БЪЧВАРОВА
                      МАРТИНА                       НИКОЛОВА                      ТОДОРОВА
                      МИЛЕН                         ПЕТКОВ                        МИНЧЕВ
                      МУКАДЕС                       ЕРЕДЖЕБОВА                    МУСТАФОВА
                      НЕВЕНА                        ГЕОРГИЕВА                     МАНДАЛОВА
                      ОСМАН                         САЛИМОВ                       МЕХМЕДОВ
                      ПЕТКО                         ЙОРДАНОВ                      ПЕНЧЕВ
                      СОНЯ                          ЙОРДАНОВА                     ДИМИТРОВА
                      СТАНИМИР                      ГЕОРГИЕВ                      РАШЕВ
                      СТЕФАН                        КИРИЛОВ                       ИВАНОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 004                            населено място ГР.ЕЛЕНА
         адрес на избирателна секция ул. "Иларион Макариополски" № 4-Синдикален дом
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРИНА                  ЙОРДАНОВА                     БАБАЛИНОВА
                      АНАТОЛИ                       ИВАНОВ                        МАЛАКОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     СТЕФАНОВА                     МИРЧЕВА
                      ВАСИЛ                         НЕНЧЕВ                        НЕДЕВ
                      ГЕОРГИ                        ЙОРДАНОВ                      ЙОРДАНОВ
                      ИВАЙЛО                        ИВАНОВ                        БОТУШАНОВ
                      ИВАН                          ГЕОРГИЕВ                      ЛОЛОВ
                      ИВАН                          ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ИВАН                          КОСТОВ                        АПОСТОЛОВ
                      ИВАН                          СТОЯНОВ                       ИВАНОВ
                      ЙОАННА                        ЙОРДАНОВА                     ЙОРДАНОВА
                      ЙОРДАН                        ДИМИТРОВ                      ЯНАКИЕВ
                      ЙОРДАН                        ИВАНОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ЙОРДАН                        ЙОРДАНОВ                      МИРЯНОВ
                      ЙОРДАН                        КОСТАДИНОВ                    БОНЕВ
                      ЙОРДАН                        КОСТАДИНОВ                    СТАНЕВ
                      ЙОРДАНКА                      ИВАНОВА                       АПОСТОЛОВА
                      ЙОРДАНКА                      ИВАНОВА                       МИРЯНОВА
                      КАМЕН                         ПЕТРОВ                        ЦВЕТКОВ
                      КАТЯ                          СТОЯНОВА                      ЦВЕТКОВА
                      КРАСИМИР                      КОСТАДИНОВ                    НИКОЛОВ
                      МАРИЙКА                       ТОДОРОВА                      ТРУХЧЕВА
                      МАРИН                         НИКОЛОВ                       КЪНЧЕВ
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       СТОЯНОВА
                      МАРИЯНА                       НИКОЛОВА                      ЯНАКИЕВА
                      НИКОЛА                        КЪНЧЕВ                        НИКОЛОВ
                      ПЛАМЕН                        ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      СИЙКА                         КИРИЛОВА                      НИКОЛОВА
                      СТЕФАН                        ЕНЧЕВ                         БОНЕВ
                      СТЕФКА                        СТЕФАНОВА                     ДРАГНЕВА
                      ТОДОР                         НИКОЛОВ                       ВАСИЛЕВ
                      ЦАНКА                         СТОЯНОВА                      СТАНЕВА
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 005                            населено място ГР.ЕЛЕНА
         адрес на избирателна секция ул. "Иван Момчилов" № 52-Детска ясла
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    ХРИСТОВ                       ХРИСТОВ
                      ВИКТОР                        АЛЕКСАНДРОВ                   ЙОВЧЕВ
                      ДОНКА                         АЛЕКСАНДРОВА                  ЗЛАТЕВА
                      МАРИАНКА                      САВОВА                        ВАСИЛЕВА
                      МИРОСЛАВ                      ВАСИЛЕВ                       КИНОВ
                      НИКОЛАЙ                       СТОЯНОВ                       ЗУРКОВ
                      САМУИЛ                        СТАНИМИРОВ                    ЗЛАТЕВ
                      СТАНИМИР                      СТОЯНОВ                       ЗЛАТЕВ
                      ХРИСТО                        НИКОЛАЕВ                      РАДОСЛАВОВ
                      ЦВЕТКА                        ДРАГАНОВА                     ЗУРКОВА
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 006                            населено място ГР.ЕЛЕНА
         адрес на избирателна секция  ул. "Иван Момчилов" № 52-Детска ясла
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙХАН                         СЕБААТИНОВ                    МЕХМЕДОВ
                      АЙШЕ                          РУЖДИЕВА                      КЕХАЙОВА
                      АХМЕР                         ДЖАВИДОВ                      ФЕРАДОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ЙОРДАНОВ                      ИВАНОВ
                      ВЛАДИМИР                      ПЕНЧЕВ                        НИКОЛОВ
                      ДАРИНА                        СТОЯНОВА                      ВЕЛЧЕВА
                      ДЕНИЦА                        МИТЕВА                        СИМЕОНОВА
                      ДЖАВИД                        ФЕРАДОВ                       КЯМИЛОВ
                      ДЖУРО                         ГЕОРГИЕВ                      ДЖУРОВ
                      ДИМИТЪР                       ТОДОРОВ                       ДИМИТРОВ
                      ЕВГЕНИЯ                       ВАСИЛЕВА                      ХРИСТОВА
                      ЕЛЕНА                         ВАСИЛЕВА                      ГЕОРГИЕВА
                      ИВАН                          ДИМИТРОВ                      ПЕТКОВ
                      ИВАН                          СТЕФАНОВ                      ИВАНОВ
                      ИВАНКА                        ЙОРДАНОВА                     ТОДОРОВА
                      ИВАНКА                        РАШЕВА                        МАРИНОВА
                      ИЛМИЕ                         СЕЛИМОВА                      МЕХМЕДОВА
                      ЙОРДАН                        ХРИСТОВ                       АРНАУДОВ
                      КИНА                          ГЕОРГИЕВА                     ДЖУРОВА
                      КОСТАДИН                      ДОНЧЕВ                        ДЖУРОВ
                      КРАСИМИР                      ГЕОРГИЕВ                      ДЮЛГЕРОВ
                      МАРИЕЛА                       САВОВА                        СУЛТАНОВА
                      МАРИНА                        ЙОРДАНОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      МИЛЕН                         ИВАНОВ                        МИЛАНОВ
                      МУСТАФА                       ХАБИЛОВ                       АХМЕДОВ
                      НИКОЛИНА                      АТАНАСОВА                     СТАЙКОВА
                      ПЕНКА                         ДИМИТРОВА                     ТОДОРОВА
                      ПЕТЯ                          ИВАНОВА                       МИЛАНОВА
                      ПЛАМЕН                        АЛЕКСАНДРОВ                   СТОЯНОВ
                      РАДОСЛАВ                      СТЕФАНОВ                      МАРИНОВ
                      РАДОСЛАВА                     ТИХОМИРОВА                    КУЗМАНОВА
                      РУМЕН                         ГЕНЧЕВ                        РАЧЕВ
                      СНЕЖАНКА                      НЕДЕВА                        ГЪРДЕВА
                      СТАНА                         ЖЕЛЯЗКОВА                     НИКОЛОВА
                      СТЕФАН                        ЙОРДАНОВ                      ПЕНЧЕВ
                      СТОЯН                         ХРИСТОВ                       КОЕВ
                      ТИНКА                         РУСАНОВА                      РАЧЕВА
                      ТОДОР                         НИКОЛОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ФЕРАД                         ДЖАВИДОВ                      ФЕРАДОВ
                      ХАЛИМЕ                        ХАСАНОВА                      ЯШАРОВА
                      ХАСАН                                                       ТОКАТЛЪ
                      ХИКМЕТ                        САДУЛОВ                       МЕХМЕДОВ
                      ХРИСТИНА                      РУМЕНОВА                      ХРИСТОВА
                      ХРИСТО                        СТОИЛОВ                       РАЧЕВ
                      ШЕФКИЕ                        МЕХМЕДОВА                     ЗАХАРИЕВА
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 010                            населено място с. Беброво
         адрес на избирателна секция Читалището
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЮЛФАТМЕ                      АНИФИЕВА                      ХАСАНОВА
                      ДРАГОМИР                      МАРИНОВ                       МАРИНОВ
                      ЕМРАХ                         ОРХАНОВ                       ХРЮСТЕМОВ
                      ИБРАХИМ                       ЮСЕИНОВ                       ЧАРЪКСЪЗОВ
                      САНИШ                         ЮСЕИНОВА                      ЧАРЪКСЪЗОВА
                      СТЕФАН                        СТОЯНОВ                       НЯГОЛОВ
                      ТАХИР                         ГЮЛЗАДИЕВ                     ТАХИРОВ
                      ХАСАН                         ЮСЕИНОВ                       ЧАРЪКСЪЗОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 015                            населено място с. Дрента
         адрес на избирателна секция Административна сграда (км. наместничество)
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЮЛИЯН                         СТАМЕНОВ                      СТАМЕНОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 016                            населено място с. Илаков рът
         адрес на избирателна секция  Читалището
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ВАСИЛЕВ                       ДИМИТРОВ
                      КАМЕЛИЯ                       КОСТАДИНОВА                   КАРАМФИЛОВА
                      ЛАЗАР                         МИТОВ                         ИВАНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ПЕТРОВ                        АЛЕКСАНДРОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 017                            населено място С.КАМЕНАРИ
         адрес на избирателна секция Ритуална зала
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИ                           ИСМАИЛОВ                      ИСОВ
                      ШАБАН                         МУСТАФОВ                      ХЪЗЛОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 018                            населено място с. Константин
         адрес на избирателна секция  Салона в кметството
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЮЛЕР                         ГЮЛТЕНОВА                     АХМЕДОВА
                      ЕРГЮЛ                         НИЯЗИЕВА                      САПУНДЖИЕВА
                      ЗЮЛЕЙХАН                      ХАСАНОВ                       ДЖАЛИЛОВ
                      ИВАН                          ВЕЛЧЕВ                        ТОДОРОВ
                      ИВАН                          ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      КРАСИМИР                      НАДЕЖДОВ                      КИРИЛОВ
                      КРЕМЕНА                       ИВАЙЛОВА                      КОЛЕВА
                      ЛИЛЯНА                        АНДРЕЕВА                      АТАНАСОВА
                      НИКОЛА                        ЙОРДАНОВ                      ТРАМПАДЖИЕВ
                      ОСМАН                         ЮСУФОВ                        ОСМАНОВ
                      ТУНДЖАР                       АЙШЕЕВ                        АЗИСОВ
                      ХАТЧЕ                         РЕДЖЕБОВА                     МЕХМЕДОВА
                      ХРИСТО                        АНАСТАСОВ                     ДАСКАЛОВ
                      ХРИСТО                        ЙОРДАНОВ                      СТОЙКОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 019                            населено място с. Костел
         адрес на избирателна секция  Читалището
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДОБРИНКА                      СИМЕОНОВА                     ПАНОВА
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 020                            населено място с. Майско
         адрес на избирателна секция  Кметство I-ви етаж
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙТЕН                         АХМЕДОВА                      ХАСАНОВА
                      АСЯ                           МИНЧЕВА                       АНГЕЛОВА
                      ГИНА                          РАДЕВА                        ГЕОРГИЕВА
                      СТЕФАН                        ЮЛИЯНОВ                       СТЕФАНОВ
                      СТОЯН                         ИВАНОВ                        НИКОЛОВ
                      ТЕМЕНУГА                      АНГЕЛОВА                      ИВАНОВА
                      ТОДОР                         АНГЕЛОВ                       ИВАНОВ
                      ХАСАН                         ХАСАНОВ                       МУСТАФОВ
                      ХРИСТО                        НАДЕЖДОВ                      КИРОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 021                            населено място с. Марян
         адрес на избирателна секция  Читалището
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ИВАН                          МИТКОВ                        ХУБОВ
                      НИКОЛАЙ                       СТЕФАНОВ                      СТЕФАНОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 023                            населено място с. Палици
         адрес на избирателна секция Читалището
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      СТОЯНА                        СТЕФАНОВА                     СЛАВОВА
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 024                            населено място с. Руховци
         адрес на избирателна секция Читалището
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАСИЛ                         ПЕТКОВ                        ЙОРДАНОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 026                            населено място с. Тодювци
         адрес на избирателна секция Читалището
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МИНКА                         КУРТЕВА                       ОРЛИНОВА
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 027                            населено място С.ЧАКАЛИ
         адрес на избирателна секция Административна сграда (км. наместничество)
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ТОДОР                         РУМЕНОВ                       СТЕФАНОВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 028                            населено място с. Гърдевци
         адрес на избирателна секция Административна сграда (км. наместничество)
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЙОРДАН                        ИВАНОВ                        ПАЛИЕВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА
         секция № 029                            населено място с.Яковци
         адрес на избирателна секция  Клубна с. Яковци
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМИТЪР                       КЪНЧЕВ                        ВЪЛЧЕВ
                      СТОЯН                         БОРИСЛАВОВ                    МИХАИЛОВ

Наименование Брой тегления
Списък заличени лица.pdf 10 Изтегли документ с име "Списък заличени лица.pdf"