Проект на Заповед на кмета на Община Елена относно определяне Граници на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Елена през 2022 година

Дата на публикуване: 29.09.2021 17:25

Уважаеми съграждани,

На Вашето внимание предлагаме Проект на Заповед на кмета на Община Елена относно  определяне  Граници на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Елена през  2022 година.

Съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по:
1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

По силата на чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със Заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

Наименование Брой тегления
Проект на Заповед - определяне граници на районите и видът на предлаганите услуги 2022 година.pdf 15 Изтегли документ с име "Проект на Заповед - определяне граници на районите и видът на предлаганите услуги 2022 година.pdf"