Проект: Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново

Дата на публикуване: 21.10.2021 15:20

Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка от общините от регионалната система) е изготвена на основание чл. 52, ал. 6  от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г., обн., ДВ, бр. 19 от 5 Март 2021 г.) и е неразделна част от програмите за опазване на околната среда  на общините  - Велико  Търново,  Горна  Оряховица,  Елена,  Златарица,  Лясковец  и Стражица.

Чрез регионалната програма за управление на отпадъците общините се разпределят отговорностите за постигане на целите по управление на отпадъците и се определя рамката за ефективно управление на общите съоръжения и инсталации за отпадъци, част от РСУО – Регион Велико Търново.

Основната цел на Регионалната програмата е да допринесе за устойчивото развитие на регион Велико Търново, чрез реализиране и прилагане на интегрирана система за управление на отпадъците, която следва да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, увеличаване дела на разделно събраните  отпадъци  както  и  стимулиране  на  инвестициите  за  подобряване управлението на отпадъците. Програмата е изготвена въз основа на налични данни за отпадъците в общините от региона –  Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица, резултати от проведени проучвания за системите за управление  на отпадъците,  както  и  въз  основа  на  анализа  на  възможностите  за финансиране на дейности свързани с отпадъци.  

В програмата са направени експертни предложения и прогнози за периода 2021 – 2028 г., за развитието на инфраструктурата и практиките за управление на отпадъците, в т.ч.:
- демографска прогноза;
- прогноза за образуваните отпадъци;
- прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат предотвратени;
- прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат подложени на подготовка за повторна употреба;

Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 – 2028 г. и може да бъде актуализирана при промяна на фактическите или нормативните условия, при които е създадена.  

При  разработване  на  програмата  са  взети  в  предвид  Методическите  указания  за разработване  на  регионални/общински  програми  за  управление  на  отпадъците (утвърдени със Заповед NoРД-883/23.09.2021 г., както и приложимите общински наредби на местно ниво. Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново, съдържа 5 (пет) подпрограми, с конкретни адресирани мерки към всяка една от тях, а именно:
- подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци вкл. подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци;
- подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци;
- подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;
- подпрограма за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО вкл. подпрограма за управление на опаковки и отпадъци от опаковки;
- програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.

Регионалната  програмата включва  и  необходимите  мерки  за  изпълнение  на задълженията на кмета на общината, съгласно Глава втора, Раздел III на ЗУО обособени на две нива – регионално и общинско. Приложени са необходимите административни, технически  и  финансови  мерки  за  осигуряване  на  практическото  прилагане  на програмата и упражняване на дейности по контрол и мониторинг на практическото ѝ изпълнение.   

Програмата  е  динамичен  и  отворен  документ,  който  може  да  бъде  допълван  по предложение на кмета на общината, съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

Наименование Брой тегления
RPUO_2021-2028.pdf 11 Изтегли документ с име "RPUO_2021-2028.pdf"