Търгове и конкурси


29.07.2021
На 26 юли 2021 г. (понеделник) от 09:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-466 / 02.07.2021 г. на кмета на община Елена за провеждане на Процедура - повторен търг за продажба на движими вещи – частна общинска собственост представляващи пакет от по 1000 броя...22.07.2021
Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С05  „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” обявява свободни работни места по Дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“, както следва: •    Педагог – 1 брой І. Изисквания към кандидатите: 1. Общи изисквания 1. Добри...

02.07.2021
С Решение № 57 / 27.05.2021 г. Общински съвет  - Елена е открил процедура (търг с тайно наддаване) за продажба на движими вещи – частна общинска собственост представляващи пакет от по 1000 броя цигли, останали след ремонта на покрива на общинска сграда СУ „Иван Н. Момчилов“. Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с...

25.06.2021
На 21.06.2021 г. (понеделник) от 09:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-373 / 31.05.2021 г. на кмета на община Елена за провеждане на Процедура (търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддържката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост...