Търгове и конкурси


07.05.2021
    На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 1, ал. 3, чл. 20, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7, чл. 31, чл. 32 и чл. 37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и...

07.05.2021
     На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 1, ал. 3, чл. 20, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7, чл. 31, чл. 32 и чл. 37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия...


15.04.2021
С Решение № 41 / 25.03.2021 г. Общински съвет – Елена е открил процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: магазин с площ от 16 кв. м. разположен в масивна административна сграда намираща се в УПИ III, кв. 32 по плана на гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32,...

26.03.2021
ОБЩИНА ЕЛЕНА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2021 ГОДИНА В изпълнение на Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена, приети с Решение № 40/30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена, се обявява настоящият конкурс при следните УСЛОВИЯ: 1. Община Елена подпомага на конкурсен...

23.03.2021
Община Елена обявява работни места по Проект BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа + в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  съюз чрез Европейски социален фонд за...