Търгове и конкурси


18.10.2021
на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗГ, чл. 4, ал. 2, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и чл. 15, ал. 3 и ал. 4, вр. с чл. 53, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на...

01.10.2021
на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗГ, чл. 4, ал. 2, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и чл. 15, ал. 3 и ал. 4, вр. с чл. 46, т. 1 и чл. 53, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска...

13.09.2021
На 10.09.2021 г. от 10:00 часа в зала № 117 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05 - 605 / 03.09.2021 г., за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем или аренда на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, с обща площ 113,96 дка, за срок...

07.09.2021
На 03.09.2021 г. от 10:00 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05 - 560 / 17.08.2021 г., за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем или аренда на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, с обща площ 150,361 дка, за срок...

03.09.2021
На 03.09.2021 г. от 10:00 часа в зала № 101 в административна сграда на Община Елена на ул. "Ил. Макариополски" № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-560 / 17.09.2021 г., за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем или аренда на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, с обща площ 150,361 дка, за срок до 10...

17.08.2021
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 20, ал. 1 от Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ и Решение № 86/ 05.08.2021 год. на Общински съвет Елена, Р А З...