Търгове и конкурси


18.01.2021
С Решение № 156 / 17.12.2020 г. Общински съвет – Елена е открил процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, а именно: незастроен УПИ ІХ, отреден за индивидуално жилищно строителство, находящ се в кв. 4 по плана на село Майско, с площ от 900 кв. м., при граници и съседи: от две страни улица, земеделска земя...

18.01.2021
в Център за ранна интервенция на уврежданията гр. Елена по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” Договор BG05M9OP001-2.004-0015-С01 финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.      Община Елена Ви кани за участие в избора за изпълнител на длъжност „Логопед” в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр. Елена, като ни представите Вашето техническо предложение за изпълнение на длъжността съобразено с нашите...

15.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 91 ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД.02.05-15/07.01.2021 г. на кмета на община Елена ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Директор“ на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр. Елена Място на работа - Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр....

14.01.2021
Община Елена в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че от 14.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и...

14.01.2021
Община Елена в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че от 14.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в...

12.01.2021
Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” обявява свободно работно място в Център за ранна интервенция на уврежданията, както следва: 1. Социален работник – 1 по 0,5 бр.; 2. Медиатор – 2 по 0,5 бр.; І. Изисквания към кандидатите: Общи изисквания 1. Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип. 2....