Търгове и конкурси


15.04.2021
С Решение № 41 / 25.03.2021 г. Общински съвет – Елена е открил процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: магазин с площ от 16 кв. м. разположен в масивна административна сграда намираща се в УПИ III, кв. 32 по плана на гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32,...

26.03.2021
ОБЩИНА ЕЛЕНА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2021 ГОДИНА В изпълнение на Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена, приети с Решение № 40/30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена, се обявява настоящият конкурс при следните УСЛОВИЯ: 1. Община Елена подпомага на конкурсен...

23.03.2021
Община Елена обявява работни места по Проект BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа + в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  съюз чрез Европейски социален фонд за...

23.03.2021
Община Елена обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по одобрен Проект BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа + в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките...

17.02.2021
Комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-31/14.01.2021 г. на кмета на община Елена за приемане на документите на кандидатите за длъжността „Директор“ на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр. Елена, в изпълнение на заповедта ОБЯВЯВА: допуска до конкурс за длъжността „Директор“ на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр. Елена кандидата: Стилияна Иванова Топалова-Марчовска. Председател:  Христо Захариев Директор на дирекция ХДИРПС

16.02.2021
На 09.02.2021 г. от 09:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена с моя Заповед № РД.02.05-33 / 18.01.2021 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Незастроен УПИ ІХ, отреден за индивидуално жилищно строителство, находящ се в...