Заповеди


13.07.2021
В община Елена е постъпило Заявление с вх. № УТ.03.03 – 7 / 24.03.2021 г. от М. И. Т., с искане за учредяване право на строеж за изграждане на стълбищна клетка със застроена площ от 10,50 кв. м. към втори от триетажна жилищна сграда, необходима за преустройство и обособяване на две самостоятелни жилища в сградата с идентификатор 27190.501.511.1. Заявителят е собственик на жилищната сграда, построена с...
26.05.2021
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 10, т. 3 от Наредбата за опазване на обществения ред в Община Елена (Приета с Решение № 28 / 29.03.2018 г. на ОбС-Елена изменена с Решение № 572 / 20.12.2018 г.), чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закон за водите, чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 за управление...