Заповеди


19.08.2021
ДОПЪЛВАМ: Разрешение за строеж № 1/08.01.2020 година, влязло в сила на 30.01.2020 година, издадено от главния архитект на община Елена, за обект: ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА, находящо се в поземлен имот с идентификатор 27190.108.98 по КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Елена (стар № 108098 по КВС), по Специализиран Подробен устройствен план – План за...

18.08.2021
С Решение № 85 от 05.08.2021 г. Общински съвет – Елена, прие Годишен план за ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2021 година. Годишният план предвижда за ползване през 2021 г. на 18 568 кубични метра без клони (т.нар. лежаща маса) в това число 2 199...

09.08.2021
Заповед № ПО-09-38Заповед № ПО-09-38-1  - Изминение на член на комисията за землище с. Дебели рът.


13.07.2021
В община Елена е постъпило Заявление с вх. № УТ.03.03 – 7 / 24.03.2021 г. от М. И. Т., с искане за учредяване право на строеж за изграждане на стълбищна клетка със застроена площ от 10,50 кв. м. към втори от триетажна жилищна сграда, необходима за преустройство и обособяване на две самостоятелни жилища в сградата с идентификатор 27190.501.511.1. Заявителят е собственик на жилищната сграда, построена с...