Обявления


11.10.2021
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-682 / 08.10.2021 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ ПР (ПУП - План за регулация) за парцел VІ „За Битова сграда ДЗС“ в кв. 34 по плана на с. Палици – изменение...

11.10.2021
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-681 / 08.10.2021 година на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Частично изменение на действащ РП на с. Майско – за преотреждане на УПИ VІІ-33 в кв. 6 по плана на селото от „За ниско свободно жилищно...


23.09.2021
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-636/23.09.2021 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ ПР на с. Константин (ПУП - План за улична регулация) за парцел ІІІ-334 в кв. 11 - изменение на улична регулация между О.Т. 26-47, като уличнорегулационната линия се поставя...

23.09.2021
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-637/23.09.2021 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ІІІ-334 в кв. 11 - поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии към парцел IV-333 и към парцел II-335 по заснети имотни...

18.08.2021
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-557 / 13.08.2021 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ ПР (Подробен устройствен план - План за улична регулация) за парцел І „За училище“ в кв. 9 по плана на с. Средни колиби – изменение на приложена...