Обявления
08.07.2021
Списък по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС, приет с Решение № 66 от Протокол № 6 от 24.06.2021 г. на Общински съвет Елена 1. Сграда с идентификатор 27190.501.99.11 (зала по Борба), бр. етажи 1, със застроена площ 180 кв. м. Обекта попада в имот с идентификатор 27190.501.99, номер от предходен план УПИ І „За парк“, кв. 51а по плана на гр. Елена. Актуван с АПОС № 36...