Обявления
01.04.2021
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че с Решение № 44, Протокол № 3/25.03.2021 година на Общински съвет гр. Елена, е разрешено да се изработи проект за частично изменение действащия РП на с. Тодювци (ПУП - План за регулация и застрояване) в зоната на имот пл. № 86, в обхвата на кв. 10, кв. 11...


19.02.2021
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-131/17.02.2021 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ РП на с. Шилковци (ПУП - План за регулация и застрояване) – премахване на проектна неприложена улична регулация между О.Т. 2а-2б-2в-3-4 и изменение на частично приложена улична регулация на...

10.02.2021
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-103/09.02.2021 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ ІІІ-437 в кв. 28 по плана на гр. Елена (имот с идентификатор...