Текущи проекти


22.03.2021
На 19.03.02021 г. община Елена подписа договор по проект BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа + в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  съюз чрез Европейски социален...

09.10.2020
Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ – Компонент 4 стартира на 02 октомври 2020 и приключва на 02 април 2021 г.. Реализира се по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, стойността на безвъзмездната финансова помощ е 150 524,64 лв. Бенефициент е община Стражица, а общините Елена, Лясковец и Златарица са партньори. Договорената стойност по проекта за община Елена е в размер...

14.09.2020
От 8 септември 2020г. започна изпълнението на проект на община Елена по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Програмата е финансирана от националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане и е част от пакета мерки на държавата за подкрепа на най-уязвимите граждани в условията на обявената извънредна ситуация в страната. Финансовата помощ от държавния бюджет в размер...

08.07.2020
Проект „Обособяване на привлекателна зона за отдих в село Чакали“ получи финансиране от 10 000 лв. в конкурса „Обичам природата и аз участвам“ проведен от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. В периода от 1 юли до 30 ноември 2020г. ще бъде облагородено дворното пространство пред сградата на кметството, ще бъде обособен кът за...

30.04.2020
На 21 април 2020г. община Елена подписа договор за изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ . Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, а предоставената безвъзмездна помощ е в размер на 1 578 611,60 лв. Депото за битови отпадъци е с площ 23 488...

09.04.2020
От 1 април 2020 г. по Национална програма „ Предоставяне на грижи в домашна среда“ община Елена назначи 17 домашни помощници. Договорът с Агенцията по заетостта е за 24 работни места на 4 – часова дневна заетост. Домашните помощници ще обслужват 24 потребители за срок от девет месеца. Асистентската подкрепа е към лица, отговарящи на условията на програмата – да са с 80-89,99 % степен...