Реализирани


08.07.2020
От 1 май 2020 г. в община Елена се реализира проект по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“ Програмата е финансирана от националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. Осигурен бе топъл обяд на 60 лица, които в рамките на 33 работни дни бяха подпомогнати с безплатна храна. Потребителите са от следните цели групи: лица с ниски доходи,...

21.05.2020
  През 2016 година Община Елена кандидатства с проектно предложение пред АСП по ОП за храни и/или основно материално подпомагане. Благодарение на одобрението на проекта в следните периоди:м. септември 2016 - м. април 2017 г.; м. октомври 2017 – м. юни 2018 г.; м. октомври 2018 - м. април 2019 г.; м. октомври 2019 – м. декември 2019 г. Включително на 30 самотно живеещи лица, получаващи...

05.02.2020
За 2019 г. по ПМС-то са назначени 75 лични асистента и 1 домашен помощник. От услугата се възползват приблизително над 100 потребителя. Осигуряват се грижи в семейна среда на лица и деца с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си и постигане на социална адаптивност. Стойността на отпусната сума по ПМС е 207 640 лв., а срокът за изпълнение е до 31.08.2019г....

10.12.2019
През 2019 г. община Елена в периода 1 юли – 30 ноември, реализира проект на стойност 9 999,94 лв. в село Константин „Място за отдих на открито“, финансиран от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда –„За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата и аз участвам“. С реализирането на проекта се почисти терена пред...

02.10.2019
В периода април – август 2019 година бе реализиран проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Елена“ на стойност 29 535,97 лв. с ДДС. Закупени и доставени са: печка електрическа с шест квадратни плочи и електрическа фурна – 1 бр., хладилна шкаф-маса – 1 бр., хладилник – 1 бр. фризер – 1 бр., конвектомат – 1 бр., носещи рами...

04.10.2018
  Санирани и въведени в експлоатация през 2018 г. са две многофамилни жилищни сгради. Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена. Изпълнени са следните дейности: топлоизолация външни стени; подмяна дограма; топлоизолация таванска плоча; ремонт покрив; подмяна стълбищно осветление; направа мълниезащитна инсталация. Общата стойност на инвестициите е...