Конкурси и подбор


26.08.2021
ОБЯВЛЕНИЕ Община Елена обявява свободно работно място за длъжността „Служител по информационната сигурност и електронните услуги“ 1. Кратко описание на длъжността „Служител по информационната сигурност и електронните услуги“ по длъжностна характеристика: - Ръководи дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията в съответствие с нормативната уредба, политиките и целите на общината като взаимодейства със звената за информационно осигуряване и за вътрешен одит. - Участва в...

25.08.2021
На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и Заповед №РД.02.05 – 562 / 18.08.2021 г. на кмета на общината, ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ в общинска администрация Елена при следните условия: 1. Кратко описание на длъжността „Главен архитект“ по длъжностна характеристика: Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите...

10.11.2020
  ЗАПОВЕД № РД.02.05-727 Елена, 06.11.2020 г. Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), звено за вътрешен одит задължително се изгражда в общините, чийто бюджет надхвърля 10 млн. лв. Числеността на звеното е определена в чл. 14, ал. 2 от ЗВОПС, според който вътрешният одит в общините се осъществява най-малко от двама вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния...

09.11.2020
Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), звено за вътрешен одит задължително се изгражда в общините, чийто бюджет надхвърля 10 млн. лв. Числеността на звеното е определена в чл. 14, ал. 2 от ЗВОПС, според който вътрешният одит в общините се осъществява най-малко от двама вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит. Съгласно чл. 19, ал....