Конкурси и подбор


29.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ Община Елена обявява свободно работно място за длъжността Инспектор „Контрол по строителството“ 1. Кратко описание на длъжността Инспектор „Контрол по строителството“: - Упражнява контрол по прилагане на устройствени планове, одобрените инвестиционни проекти и разрешения за строеж, определените строителни линии и нива, както и спазване на действащите нормативни актове по устройство на територията, на основание чл. 223 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както следва: а. спира незаконни...

29.11.2021
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД      На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 1, ал. 3, чл. 20, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7, чл. 31, чл. 32 и...

29.11.2021
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУКОВЕЦ“ ЕООД      На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 1, ал. 3, чл. 20, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7, чл. 31, чл. 32 и чл....

02.11.2021
Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), звено за вътрешен одит задължително се изгражда в общините, чийто бюджет надхвърля 10 млн. лв. Числеността на звеното е определена в чл. 14, ал. 2 от ЗВОПС, според който вътрешният одит в общините се осъществява най-малко от двама вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит. Съгласно чл. 19, ал....

02.11.2021
На основание чл. 91 ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № РД.02.05 – 740 / 29.10.2021 г. на кмета на община Елена ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР” при Община Елена. 1. Кратко описание на длъжността „Вътрешен одитор“ по длъжностна характеристика: Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс...

04.10.2021
А) До конкурс за длъжността „Главен архитект“ при община Елена са допуснати: • арх. Стефан Милчев Димитров • арх. Лора Стефанова Бъчварова Кандидатът следва да се яви на тест на 18.10.2021 г. от 10:00ч. в сградата на Общинска администрация Елена, зала 211. Б) Няма недопуснати кандидати.