План за интегрирано развитие на община Елена


01.10.2021
Петък  24.09.2021 г. от 13:00 ч. зала 211 на общинска администрация гр. Елена. Г- н Захариев, продължи със зачитането на проектите, направените бележки от консултантите по отношение на необходимите данни за измерване на индикаторите.   Проект: „Ремонт на три улици по 250 м. всяка в с. Тодювци; ремонт  на 600 м. улица в с. Търкашени на стойност 600 000 лв.“ Коментар от консултантите: Тук трябва да се даде...

30.09.2021
Вторник   21.09.2021 г. от 14:00 ч. зала 211 на общинска администрация гр. Елена. Ръководителят на работната група, г- н Захариев, благодари на всички членове, отзовали се на срещата, целта на която е да се набере необходимата допълваща информация във връзка със залагане на  индикатори по всеки един проект, за който консултантите са направили бележки. Същият сподели, че следва отново да прецизираме обема на заложените проекти, предвид...

26.08.2021
Сряда  18.08.2021 г. от 14:00 ч. зала 101 на общинска администрация гр.Елена. Ръководителят на работната група г- н Захариев, благодари на всички членове отзовали се на срещата, целта на която е  да се разгледат останалите проектни предложения, съответно приемат, отхвърлят, допълнят (коригират) и остойностят. Г-жа Уколова  сподели, че на предходната среща са приети - 26 проектни предложения  и отхвърлени -12  и 1 е в отложен за...

25.08.2021
Понеделник  16.08.2021 г. от 13:30 ч. зала 101на общинска администрация гр.Елена. Срещата откри г-н Захариев, които запозна присъстващите членове на работната група със задачата, а именно прецизиране на проектните предложения и остойностяването им. Г-жа Уколова добави, че това отсяване следва да стане на основата  на  проведеното проучване на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, имащи отношение към развитието на общината. Г-н Захариев уточни, че следва...

05.08.2021
Вторник, 27.07.2021 г. от 14:00 ч. зала 101на общинска администрация гр.Елена. Срещата започна с представяне на резултатите от анкетното проучване и генерираните проекти фишове от заинтересованите страни за подготовка на План за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. Външен експерт, ангажиран с подготовката на ПИРО разясни, че резултатите от анкетното проучване, фокус групите, работните срещи, интервютата и проектните фишове ще...

09.07.2021
Четвъртък, 10.06.2021 г. от 14:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр.Елена. На срещата присъстваха Пепа Чиликова - зам. кмет по хуманитарната дейност на община Сливен, Стоян Марков – зам. кмет по икономическото развитие на община Сливен, инж. Дилян Млъзев – кмет на община Елена, представители на общинската администрация в Елена, както и външните експерти за подготовка на плана за интегрирано развитие на община...