План за интегрирано развитие на община Елена


07.05.2021
Община Елена кани граждани и заинтересовани лица да вземат участие в изготвяне на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021 – 2027 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО) представлява стратегически документ, в който са посочени онези дейности и инициативи, които ще бъдат реализирани на територията на общината за периода 2021 – 2027 г. Това са стратегии, планови...


07.05.2021
Сряда, 28.04.2021 г. от 11:30 ч. в сградата на общинска администраци, гр.Елена. Срещата започна с представяне на методите и подходите за привличане и работа със заинтересованите страни за подготовка на План за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. Ивайло Асенов - външен експерт, ангажиран с подготовката на ПИРО разясни как се прилага подхода „отдолу-нагоре“, какъв е механизма, последователността на методите...

21.04.2021
Днес 14 април 2021 г., 13,30 часа, зала 211 в сградата на общинската администрация – Елена, се проведе заседание на Работната група за подготовка, изготвяне и одобряване на План за интегрирано развитие на община Елена за периода 2021-2027г., съгласно Заповед № РД 02.05 – 181/08.03.2021г. на Кмета на община Елена. На заседанието присъстваха всичките единадесет члена на работната група.   Ръководителят на работната група Христо Захариев...

12.04.2021
Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. ПИРО се разработва за 7-годишен период...

07.04.2021
ПРОТОКОЛ Днес 7 април 2021 г., 13,30 часа, зала 211 в сградата на общинската администрация – Елена, се проведе първото заседание на Работната група за подготовка, изготвяне и одобряване на План за интегрирано развитие на община Елена за периода 2021-2027г., съгласно Заповед № РД 02.05 - 181/ 08.03.2021г. в следния състав: Ръководител: Христо Захариев, директор на дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и сътрудничество“; Секретар:  Евдския Уколова,...