Публични документи

Дата на публикуване: 06.11.2012 22:00
 

2019 година
 
 

2018 година
 

2017 година
2016 година
2015 година
2014 година
2013 година2012 година

        
Декларация по чл.61р, ал.5  от  Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък.
- изтеглете в .docx формат
- изтеглете в .odt формат
- изтеглете в .pdf формат           

2011 година

Годишен доклад за държавните помощи на община Елена за 2011 г.. (не е прикачен файл)    
        
Декларация по чл.18.ал.2.т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.      
- изтеглете в .docx формат
- изтеглете в .odt формат
- изтеглете в .pdf формат
       
Годишен доклад за държавните помощи за 2010 г. 
- изтеглете в .docx формат
- изтеглете в .odt формат
- изтеглете в .pdf формат
            
Приложение №5 за предоставена минимална помощ през 2010 г. 
- изтеглете в .docx формат
- изтеглете в .odt формат
- изтеглете в .pdf формат 
         
Заповед № РД.02.05-50 от 14.02.2011 г. относно разпределение на средствата в сферата на образованието.  
- изтеглете в .docx формат
- изтеглете в .odt формат
- изтеглете в .pdf формат
           
Приложение към Заповед № РД.02.05-50 от 14.02.2011 г. относно разпределение на средствата в сферата на образованието.       
- изтеглете в .docx формат
- изтеглете в .odt формат
- изтеглете в .pdf формат
      
Декларация по § 27 от ЗИД на Закона за местните данъци и такси обн. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г. за обявяване на легловата база в средствата за подслон и местата за настаняване.         
- изтеглете в .docx формат
- изтеглете в .odt формат
- изтеглете в .pdf формат
    
Заповед РД.02.05-19 от 20.01.2011 г. относно обявяване списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна.
             
2010 година

Годишен доклад за държавните помощи за 2009 г. 
- изтегли в .doc формат
              
Приложение №5 за предоставена минимална помощ през 2009 г. 
- изтегли в .doc формат
             
Справка за несъбраните вземания от наематели и концесионери към 31.12.2009 година.
- изтегли в .xls формат
            
Информация за разпределение на средства по единни разходни стандарти за общообразователни училища на територията на община Елена за 2010 година.  
- изтегли в .xls формат
             
2009 година

Годишен доклад за държавните помощи за 2008 г.   
- изтелгли в .doc формат
            
Информация за разпределение на средства по единни разходни стандарти за общообразователни училища на територията на община Елена за 2009 година.     
- изтегли в .xls формат
          
2008 година

Годишен доклад за държавните помощи за 2007 г.   
- изтеглете в .doc формат
            
Справка за изпълнение на разходите по бюджета на община елена към 30.06.2008 г.  
- изтеглете в .xls формат
             
Справка за изпълнение на приходите по бюджета на община Елена към 31.12.2008 г.
- изтеглете в .xls формат 
             
Капиталови разходи на община Елена през 2008 година   
- изтеглете в .xls формат
            
Отчет за приходите и разходите на извънбюджетните сметки/фондове към 31.12.2008 г. на община Елена  
- изтеглете в .xls формат
              
Устройствен правилник на общинската администрация.      
- изтеглете в .doc формат
- изтеглете в .pdf формат
        
Целева програма за енергийна ефективност на община Елена за 2007 година.   
- изтеглете в .doc формат
- изтеглете в .pdf формат
           
Общински план за развитие за периода 2007-2013 година (проект).     
- изтеглете в .doc формат
- изтеглете в .pdf формат
          
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.
- изтеглете в .doc формат
- изтеглете в .pdf формат
               
Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм.  
- изтеглете в .doc формат
- изтеглете в .pdf формат
             
Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство- Елена - Котел.
- изтеглете в .doc формат
- изтеглете в .pdf формат


Наименование Брой тегления
Заповед № РД.02.05-75.pdf 8 Изтегли документ с име "Заповед № РД.02.05-75.pdf"
Устройствен правилник 2021 година.pdf 6 Изтегли документ с име "Устройствен правилник 2021 година.pdf"