Декларации от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 18.04.2017 21:00

Регистър на Община Елена на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно


ВХ. №  ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ  
1 30.5.2018 г. Йордан  Димитров зам.-кмет "ИД"  декларация
2 30.5.2018 г. Десислава Шопова зам.-кмет "ХД"  декларация
3 30.5.2018 г. Красимир Попов главен архитект  декларация
4 30.5.2018 г. Милен  Димитров ст. специалист "ИОТ"  декларация
5 30.5.2018 г. Златина  Николова Управител ДСП  декларация
6 31.5.2018 г. Нурие  Реджебова ст. експерт "СУЗ"  декларация
7   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
8 01.06.2018 г. Марина  Симеонова мл. експерт "СТДС"  декларация
9 01.06.2018 г. Десислава  Колева мл. експерт "МД" и секретар на МКБППМН  декларация
10 04.06.2018 г. Михаил Русев гл. специалист "МТО и УС"  декларация
11 04.06.2018 г.  Цветомира  Димитрова гл. специалист "УТАБ"  декларация
12 04.06.2018 г. Димка  Петрова директор на дирекция "ОСД"  декларация
13   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
14 04.06.2018 г. Наталия  Мартинова мл. експерт "СО"  декларация
15 04.06.2018 г. Красимира  Трънкова гл. експерт "СО"  декларация
16 04.06.2018 г. Майя  Коева ст. експерт "КД"  декларация
17 04.06.2018 г. Иванка  Пеева ст. експерт "ГЗ и ОМП"  декларация
18 04.06.2018 г. Петя  Добрева ст. експерт "ТМС" и Организатор/Ръководител ОТИЦ  декларация
19 04.06.2018 г. Христо  Захариев директор на дирекция "ХДИРПС"  декларация
20 04.06.2018 г. Юлиян Маринов главен специалист "ТО", той и шофьор  декларация
21 04.06.2018 г. Диана Иванова Директор на ДГ "Радост"  декларация
22 05.06.2018 г. Светослав  Петров старши експерт "КН"  декларация
23   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
24 05.06.2018 г Фатме  Ходжева старши експерт "ОП"  декларация
25 05.06.2018 г Драгомир  Цанев старши юрисконсулт  декларация
26 05.06.2018 г Георги  Георгиев кметски наместник  декларация
27 05.06.2018 г Ангелина  Йорданова главен инспектор "ОСВ"  декларация
28 05.06.2018 г. Зоя  Василева старши експерт "ОС"  декларация
29 05.06.2018 г. Стоян  Вараджаков кметски наместник  декларация
30 05.06.2018 г. Даниела  Бончева финансов контрольор  декларация
31 05.06.2018 г. Силвия  Мирянова директор на дирекция "ФБМП"  декларация
32 05.06.2018 г. Десислава  Русева младши специалист "УТАБ"  декларация
33   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
34 05.06.2018 г. Анка  Костова старши специалист "АОН"  декларация
35 05.06.2018 г. Николай  Наумов директор на дирекция "АПИО"  декларация
36 05.06.2018 г. Стефка  Чолакова ръководител ДЦДМУ  декларация
37 05.06.2018 г. Ивайло  Добрев старши специалист "УТАБ"  декларация
38 05.06.2018 г. Стефка  Калчева главен специалист "УТАБ"  декларация
39 05.06.2018 г. Нели  Димитрова Директор детска градина "Щастливо детство"  декларация
40 05.06.2018 г. Росица  Михайлова старши специалист "СКО"  декларация
41 05.06.2018 г. Здравка  Бъбрекова главен специалист "АОН"  декларация
42 05.06.2018 г. Петко  Петков старши експерт "ИДУ"  декларация
43 05.06.2018 г. Людмила  Стоянова старши специалист "АОН"  декларация
44 05.06.2018 г. Красимира Дичева старши специалист "СКО"  декларация
45 05.06.2018 г. Красимира  Димитрова гл. инспектор "РРР"  декларация
46 05.06.2018 г. Павлинка  Иванова мл. експерт "МП"  декларация
47 05.06.2018 г. Ани  Иванова началник отдел "МП"  декларация
48 05.06.2018 г. Севим  Чапкънова младши експерт "МП"  декларация
49 05.06.2018 г. Петя  Василева старши експерт "СМП"  декларация
50 05.06.2018 г. Катя  Цветкова кметски наместник  декларация
51 05.06.2018 г. Цветана  Гайдарова главен експерт "ОКВ"  декларация
52 05.06.2018 г. Евдокия  Уколова главен експерт "СПИРП"  декларация
53 05.06.2018 г. Дочка  Николова старши специалист "АОН"  декларация
54 06.06.2018 г. Венета  Ходжева управител ЦНСТ  декларация
55 06.06.2018 г. Христо  Лазров инспектор "КС"  декларация
56 06.06.2018 г. Виолета  Стефанова директор на ДГ "Приказен свят"  декларация
57   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
58 06.06.2018 г. Росица  Стефанова кметски наместник  декларация
59   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
60 06.06.2018 г. Бедрие  Еминова старши специалист "АОН"  декларация
61 06.06.2018 г. Христо  Симеонов главен инженер  декларация
62   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
63 06.06.2018 г. инж. Димитринка Иванова Директор на дирекция "УТОС"  декларация
64 06.06.2018 г. Сийка  Николова кметски наместник  декларация
65 06.06.2018 г. Мариана Донева директор на ДГ "Мир"  декларация
66 06.06.2018 г. Иванка  Сиракова директор Музей на Възраждането  декларация
67 06.06.2018 г. Мирослав Лазаров директор ДПЛР  декларация
68 07.06.2018 г. Мария  Симеонова главен експерт "ПВО"  декларация
69 07.06.2018 г. Десислава Иванова старши експерт "СО"  декларация
70 07.06.2018 г. Севжан  Османова кметски наместник  декларация
71 07.06.2018 г. Силвия  Йорданова кметски наместник  декларация
72 07.06.2018 г. Ивелина  Иванова директор Детска ясла  декларация
73 07.06.2018 г. Ивона  Кънчева-Савова секретар  декларация
74 07.06.2018 г. Станислава  Кабакова старши експерт "АТО на ОбС"  декларация
75   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
76 08.06.2018 г Стефка  Христова кметски наместник  декларация
77 08.06.2018 г Евгения  Кандева кметски наместник  декларация
78 08.06.2018 г. Донка  Златева кметски наместник  декларация
79 08.06.2018 г. Снежана  Стоянова кметски наместник  декларация
80 25.09.2018 г. Румен  Стойков кметски наместник  декларация
         
    2019    
         
81 03.01.2019 г. Мария  Тодорова управител "Хоспис-Елена" ООД  декларация
82 03.01.2019 г. Цветелина  Маринова гл. специалист "ЧР"  декларация 
83 12.02.2019 г. Елмаз  Хамзова директор на ДГ "Вяра, надежда и любов"  декларация
84 04.07.2019 г. Стелиана  Кожухарова ръководител ЦНСТ  декларация
85 01.08.2019 г. Славка  Копаранова мл. експерт "СО"  декларация
86 18.11.2019 г. Йордан  Йорданов кметски наместник  декларация
87 18.11.2019 г. Стефан  Котуков кметски наместник  декларация
88 18.11.2019 г. Стела  Михайлова кметски наместник  декларация
89 18.11.2019 г. Стефан  Иванов кметски наместник  декларация
         
    2020    
         
90 02.03.2020 г. Николай  Раднев служител ЗДИС декларация
91 16.03.2020 г. Ирина  Люцканчева младши експерт "МП" декларацияРегистър на Община Елена на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоВХ. № ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ  
1. 30.05.2018 г. Милен Димитров ст. специалист "ИОТ"  декларация
2. 30.05.2018 г. Златина Николова Управител ДСП  декларация
3. 31.05.2018 г. Нурие Реджебора ст. експерт "СУЗ"  декларация
4.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
5. 01.06.2018 г. Марина Симеонова мл. експерт "СТДС"  декларация
6. 01.06.2018 г. Десислава Колева мл. експерт "МД" и секретар на МКБППМН  декларация
7. 04.06.2018 г. Михаил Русев гл. специалист "МТО и УС"  декларация
8. 04.06.2018 г. Цветомира Димитрова гл. специалист "УТАБ"  декларация
9. 04.06.2018 г. Димка Петрова директор на дирекция "ОСД"  декларация
10.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
11. 04.06.2018 г. Наталия Мартинова мл. експерт "СО"  декларация
12. 04.06.2018 г. Красимира Трънкова гл. експерт "СО"  декларация
13. 04.06.2018 г. Майя Коева ст. експерт "КД"  декларация
14. 04.06.2018 г. Иванка Пеева ст. експерт "ГЗ и ОМП"  декларация
15. 04.06.2018 г. Петя Добрева ст. експерт "ТМС" и Организатор/ Ръководител ОТИЦ  декларация
16. 04.06.2018 г. Христо Захариев директор на дирекция "ХДИРПС"  декларация
17. 04.06.2018 г. Юлиян Маринов гл. специалист "ТО", той и шофьор  декларация
18. 04.06.2018 г. Диана Иванова Директор на ДГ "Радост"  декларация
19. 05.06.2018 г. Светослав Петров ст. експерт "КН"  декларация
20.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
21. 05.06.2018 г. Фатме Ходжева ст. експерт "ОП"  декларация
22. 05.06.2018 г. Драгомир Цанев старши юрисконсулт  декларация
23. 05.06.2018 г. Георги Георгиев кметски наместник  декларация
24. 05.06.2018 г. Ангелинка Йорданова главен инспектор "ОСВ"  декларация
25. 05.06.2018 г. Зоя Василева ст. експерт "ОС"  декларация
26. 05.06.2018 г. Стоян Вараджаков кметски наместник  декларация
27. 05.06.2018 г. Даниела Бончева финансов контрольор  декларация
28. 05.06.2018 г. Силвия Мирянова директор на дирекция "ФБМП"  декларация
29. 05.06.2018 г. Десислава Русева мл. специалист "УТАБ"  декларация
30.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
31. 05.06.2018 г. Анка Костова ст. специалист "АОН"  декларация
32. 05.06.2018 г. Николай Наумов директор на дирекция "АПИО"  декларация
33. 05.06.2018 г. Стефка Чолакова ръководител ДЦДМУ  декларация
34. 05.06.2018 г. Ивайло Добрев ст. специалист "УТАБ"  декларация
35. 05.06.2018 г. Стефка Калчева гл. специалист "УТАБ"  декларация
36. 05.06.2018 г. Нели Димитрова директор детска градина "Щастливо детство"  декларация
37. 05.06.2018 г. Росица Михайлова ст. специалист "СКО"  декларация
38. 05.06.2018 г. Здравка Бъбрекова гл. специалист "АОН"  декларация
39. 05.06.2018 г. Петко Петков ст. експерт "ИДУ"  декларация
40. 05.06.2018 г. Людмила Стоянова ст. специалист "АОН"  декларация
41. 05.06.2018 г. Красимира Дичева ст. специалист "СКО"  декларация
42. 05.06.2018 г. Красимира Димитрова гл. инспектор "РРР"  декларация 
43. 05.06.2018 г. Павлинка Иванова мл. експерт "МП"  декларация 
44. 05.06.2018 г. Ани Иванова началник отдел "МП"  декларация 
45. 05.06.2018 г. Севим Чапкънова мл. експерт "МП"  декларация
46. 05.06.2018 г. Петя Василева ст. експерт "СМП"  декларация
47. 05.06.2018 г. Катя Цветкова кметски наместник  декларация
48. 05.06.2018 г. Цветана Гайдарова гл. експерт "ОКВ"  декларация
49. 05.06.2018 г. Евдокия Уколова гл. експерт "СПИРП"  декларация
50. 05.06.2018 г. Дочка Николова ст. специалист "АОН"  декларация
51. 06.06.2018 г. Венета Ходжева управител "ЦНСТ"  декларация
52. 06.06.2018 г. Христо Лазаров инспектор "КС"  декларация
53. 06.06.2018 г. Виолета Стефанова директор ДГ "Приказен свят"  декларация
54.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
55. 06.06.2018 г. Росица Стефанова кметски наместник  декларация
56.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
57. 06.06.2018 г. Бедрие Еминова ст. специалист "АОН"  декларация
58. 06.06.2018 г. Христо Симеонов главен инженер  декларация 
59.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
60. 06.06.2018 г. Димитринка Иванова директор на дирекция "УТОС"  декларация 
61. 06.06.2018 г. Сийка Николова кметски наместник  декларация
62. 06.06.2018 г. Мариана Донева директор ДГ "Мир"  декларация
63. 06.06.2018 г. Иванка Сиракова директор Музеу на Възраждането  декларация
64. 06.06.2018 г. Мирослав Лазаров директор ДПЛР  декларация
65. 07.06.2018 г. Мария Симеонова гл. експерт "ПВО"  декларация
66. 07.06.2018 г. Десислава Иванова ст. експерт "СО"  декларация
67. 07.06.2018 г. Свежан Османова кметски наместник  декларация
68. 07.06.2018 г. Силвия Йорданова кметски наместник  декларация
69. 07.06.2018 г. Ивелина Иванова директор Детска ясла  декларация
70. 07.06.2018 г. Ивона Кънчева-Савова секретар  декларация
71. 07.06.2018 г. Станисла Кабакова ст. експерт "АТО на ОбС"  декларация
72.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
73. 08.06.2018 г. Стефка Христова кметски наместник  декларация
74. 08.06.2018 г. Евгения Кандева кметски наместник  декларация
75. 08.06.2018 г. Донка Златева кметски наместник  декларация
76. 08.06.2018 г. Снежана Стоянова кметски наместник  декларация
77. 25.09.2018 г.  Румен Стойков кметски наместник  декларация
78. 03.01.2019 г. Мария Тодорова управител "Хоспис-Елена" ООД декларация
79. 03.01.2019 г. Цветелина  Маринова гл. специалист "ЧР" декларация
80. 12.02.2019 г. Елмаз Хамзова директор на ДГ "Вяра, надежда и любов" декларация
157. 04.07.2019 г. Стелиана Кожухарова ръководител ЦНСТ декларация
158. 01.08.2019 г. Славка Копаранова младши експерт "СО" декларация
159. 18.11.2019 г. Йордан Йорданов кметски наместник декларация
160. 18.11.2019 г. Стефан Котуков кметски наместник декларация
161. 18.11.2019 г. Стела Михайлова кметски наместник декларация
162 18.11.2019 г. Стефан Иванов кметски наместник декларация
163. 02.03.2020 г. Николай Раднев служител ЗДИС декларация
164. 18.03.2020 г. Ирина Люцканчева младши експерт "МП" декларация