Гражданско състояние

Дата на публикуване: 08.10.2017 22:00

Протокол за устно заявена услуга 
Заявление за заявяване на комплексна административна услуга 

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес   
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал   
Издаване на многоезично извлечение от акт за ГС   
Издаване на удостоверение за наследници   
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина    
Издаване на препис извлечение от акт за смърт за първи път    
Издаване на заверен препис или копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението
Възстановяване или промяна на име  
Издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствение връзки 
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане и акт за смърт/ 
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 
Припознаване на дете 
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година 
Издаване на удостоверение за родените от майката деца 
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца  
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление или за промяна на постоянен адрес 
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани които имат актове съставени в чужбина
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 
Издаване на удостоверение за правно ограничение 
Издаване на удостоверение за семейно положение 
Заверка на документи по ГС за чужбина 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 
Издаване на удостоверение за посточнен адрес за първи път 
Промяна в актовете за ГС 
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 
Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - чл. 173 от СК)