Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Елена стартира нов проект в социалната сфера

Дата на публикуване: 15.03.2023
Последна актуализация: 16.03.2023

Община Елена стартира изпълнението на проект „Укрепване капацитета на служителите от общинска администрация Елена. “Договор BG05SFPR002-2.002-0078 финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, съфинансирано от Европейския съюз. Срокът за изпълнение е 12 месеца и приключва на 13.04.2024 г., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 49 128,00 лв.

Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Задълженията и отговорностите в областта на социалните дейности, които има Общината като доставчик на социални и интегрирани здравно-социални услуги и като орган на местната власт, се увеличават значително с протичащата социална реформа. Това налага повишаване на общинския капацитет, увеличаване знанията, уменията и компетенциите на общинските служители, ангажирани с дейности по обезпечаване на правомощията на Община Елена, произтичащи от Закона за социалните услуги, Закона за личната помощ и Закона за хората с увреждания. В дейностите на проекта ще се включат 3 общински служители. Те ще преминат обучения по стандартите за качество на социалните услуги, ще им се предоставя индивидуална и групова супервизия, съгласно ЗСУ. Предвиждат се периодични разяснително-информационни кампании в  населените места от общината. Дейностите, които ще изпълняват общинските служители, са: създаване и поддържане на регистър на социалните услуги; извършване на насочването за ползване на социални услуги по Закона за социалните услуги; дейности, подпомагащи хората с увреждания. Изпълнението на проекта ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на община Елена.