Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за обществено обсъждане за реализацията на проект за внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично осветление

Дата на публикуване: 22.03.2023
Последна актуализация: 22.03.2023
 
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, кметът на община Елена кани местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Елена, на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен инвестиционен кредит за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за реализацията на проект за внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично осветление на община Елена
 
Предназначение:
Община Елена има намерение да изпълни проект за подобряване на енергийната ефективност и модернизация на уличното осветление на територията на цялата община.

Този проект ще допринесе за повишаване качеството на живот в община Елена и подобряване на екологичната среда посредством въвеждане на модерно и енергоефективно улично осветление. Проектът е разработен в съответствие със стратегическите документи на община Елена – План за интегрирано развитие на община Елена и други.

Политиката на Община Елена в областта на енергийната ефективност е насочена към:
-    намаляване на потреблението на горива и енергия;
-    намаляване бюджетните разходи за енергия;
-    намаляване на замърсяването на околната среда – намаляване на вредните емисии в атмосферата.

Цел на проекта: създаване на предпоставки за превръщане на Община Елена в енергийно ефективна община и постигане на устойчиво развитие.

Обхват на проекта: съществуващото улично осветление на територията на община Елена

Основни дейности:
-    проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт на уличното осветление на територията на община Елена;
-    въвеждане на интегрирана интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното осветление.

Стойност на инвестицията: Индикативната стойност на проекта възлиза на 1 500 000 лв. с ДДС.

Начин на финансиране:
Реализирането на проекта се предвижда да се изпълни чрез поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” – юридическо лице, включено в сектор „Държавно управление“, подсектор „Централно управление“.

Параметри на дълга:
1.    Начин на изразходване на средствата – прилагане на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично осветление на община Елена;
2.    Максимален размер на дълга –  1 500 000 лв.;
3.    Финансираща институция - Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.
4.    Вид на дълга – дългосрочен, целеви, инвестиционен кредит, поет с договор за кредит от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”;
5.    Валута на дълга – лева;
6.    Максимален срок на погасяване – 120 месеца;
7.    Максимален лихвен процент –  6% (шест процента);
8.    Условия на погасяване – по договаряне, съгласно погасителен план;
9.    Начин на обезпечение – залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи  на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на Общината по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публични финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличността по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, покриващи 150% от размера на кредита;
10.    Такси и комисионни – ФЕЕВИ удържа такси за:
10.1. Предоговаряне/преструктуриране на условията, по причина на клиента, в размер на: 0,3% върху остатъка по главницата, което се предоговаря/преструктурира, минимум 400 лева, максимум 4 000 лева;
10.2. Предсрочно (частично или пълно) погасяване през първите три години от срока на кредита, в размер на: 3.5% върху размера на предсрочно внесената сума. След третата година до края на срока на кредита, клиентът не дължи такса за предсрочно погасяване.
10.3. При мостово финансиране по програмите на ЕС такса за предсрочно погасяване не се договорира.

Обсъждането ще се проведе на 31.03.2023 г., в зала 101 в сградата на Общинска администрация в гр. Елена от 16,00 часа. На ел. адрес  [email protected] до 30.03.2023 г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

ИНЖ. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА