Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

На територията на Община Елена има две държавни горски стопанстра - ДГС „Буйновци“ и ДГС „Елена“.

Площа на Горските територии собственост на община Елена в териториален обхват на ДГС "Буйновци" възлиза на 2148.1 хектара, от която – 98% залесена площ и 2% незалесена площ.

Площа на Горските територии собственост на община Елена в териториален обхват на ДГС "Елена" възлиза на

Дърводобивът е умерено развит. Преобладават широколистни и иглолистни гори, защото територията на общината попада в техния естествен ареал на разпространение.

Общинските гори са разположени в землище на ДГС „Буйновци“ са: Буйновци, Михловци, Илаков рът, Тодювци и Дрента.

Общинските гори са разположени в землище на ДГС „Елена“ са в селата: Майско, Константин,  Беброво, Бойковци, Каменари, Палици, Чакали, Костел, Марян, Руховци, Блъсковци, Яковци, Средни колиби, Гърдевци и град Елена.

Общинските гори се управляват от Общинска горска структура в Община Елена.