Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022
Справка за задълженията Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона в Община Елена


PIN за справка за задълженията може да получите от служител на МДТ срещу лична карта.

Отдел "Местни приходи"
Началник отдел "Местни приходи"
Ани Иванова

Работно време:    понеделник – петък

8:30 – 12:00 часа
13:00 – 15:00 часа
16:00 – 17:30 часа

Телефон: 06151 / 63-84

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ЕЛЕНА

IBAN: BG76CECB97908497002002
BIC: CECBBGSF

Код вид плащане:
441400 – Патентен данък
442100 - Данък недвижим имот
442300 - Данък МПС
442400 – Такса битови отпадъци
442500 - Данък придобиване на имущество
442800 - Туристически данък
448007 - Такса за административни услуги

Начини за заплащане на задължения

на гише в сградата на Община Елена,
касов салон - стая 121

В клоновете на Български пощи,
Easypay,
iCard.
 
Размер на данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество, а при придобиване по давност върху оценката към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване, в размер на:
а) 0,5 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 3,5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а", както и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, погасените чрез опрощаване задължения и придобитите недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена


Чл. 169, ал. 3а от ДОПК:

Последователност на погасяванията

(Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях да погасява.