Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.11.2023


Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка.


За Ваше удобство с няколко клика на www.egov.bg се предоставя възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения.
Необходимо е да се направи регистрация и да изберете меню "Вход в Моето пространство". След като сте влезли в портала от лявото меню изберете "Задължения" и след това "Проверка на задължения за местни данъци и такси".

Проверка на задължения за местни данъци и такси
Важно!!!  При избор на проверка на Задължения за местни данъци и такси  на съобщението, че отворения сайт е ненадежден потвърдете - под съобщението бутон „Разширени“ след това „Продължете към сайта“
PIN може да получите от служител на МДТ срещу лична карта.

Отдел "Местни приходи"

Ани Иванова
Началник отдел "Местни приходи"

Работно време:    понеделник – петък

8:30 – 17:30 часа

Телефон: 06151 / 63-84

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ЕЛЕНА

IBAN: BG76CECB97908497002002
BIC: CECBBGSF

Код вид плащане:
441400 – Патентен данък
442100 - Данък недвижим имот
442300 - Данък МПС
442400 – Такса битови отпадъци
442500 - Данък придобиване на имущество
442800 - Туристически данък
448007 - Такса за административни услуги

Начини за заплащане на задължения

на гише в сградата на Община Елена,
касов салон - стая 121

Електронни услуги и информация за гражданите и бизнеса
В клоновете на Български пощи,
Easypay,
iCard.
 
Размер на данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество, а при придобиване по давност върху оценката към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване, в размер на:
а) 0,5 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 3,5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а", както и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, погасените чрез опрощаване задължения и придобитите недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена


Чл. 169, ал. 3а от ДОПК:

Последователност на погасяванията

(Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях да погасява.

Заповед № РД.02.05-827 / 30.10.2023 г. - Определяне на граници на районите и видът на предплатените услуги по чл. 62 от ЗМДТ през 2024 г.