Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24B6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM2

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 03.08.2022

ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ

И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ОБЩИНА ЕЛЕНА

 

Вид на информационната система

Име на продукта

Система за документооборот

Акстър Офис

Система за управление на документи, потоци и съдържание през WEB

Матеус

Система за правно-информационни услуги

Апис

Система за управление на човешките ресурси

Личен състав

Система за труд и работна заплата

ТРЗ

Система за счетоводство

WorkFlow

Системи за управление на база данни

MSSQL

Други внедрени системи за работа в ГРАО

ЛБД Население,

Actware,


За издаването на удостоверенията от списъка на услугите, Общинска администрация Елена използва справки от регистри, като съдържащите се в тях данни се извличат автоматизирано по електронен път.

Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са Регистър на наказателните постановления (ИА ГИТ), Регистър на защитените територии и защитените зони в България(ИАОС), Регистър на правните основания за ползване на площи – земеделски земи (МЗГ), Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност (МП), Регистър на производствата по несъстоятелност (МП), Имотен регистър (АВ), Търговски регистър (АВ), Регистър на средните училища и детски градини (МОН), Регистър на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация (МОН), Регистър на задължените лица (НАП), Регистър на моторните превозни средства (МВР) и други.