Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 14.06.2022
Последна актуализация: 22.03.2023

Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"

Десислава Иванова Шопова
e-mail: zkhd@elena.bg
стая 317