Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по мярка 19 от ПРСР

Дата на публикуване: 08.04.2022
Последна актуализация: 27.07.2023

В обавения първи прием със срок 31 май 2016 г. „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ кандидатства пред Министерство на земеделието и храните за финансиране и изпълние на Сратегия за водено от общностите местно развитие.

Съгласно споразумение с МЗХ №РД.50-140 от 21.10.2016г. сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ изпълнява Стратегия за ВОМР на стойност 1 955 830 лв.