Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

ОТ КОМПОСТИРАНЕ КЪМ НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ - ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ГЕНЕРИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

Дата на публикуване: 26.07.2022
Последна актуализация: 27.07.2023

На 16.02.2022 г. Община Елена  сключи  договор за изпълнение на проект „От компостиране към нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“  по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
 
Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, считано от датата на подписването му, а  безвъзмездна финансова помощ (БФП) е в размер на 391 080,03 лв

Проектът  е насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци спрямо йерархията за управление на отпадъците на територията на община Елена и намаляване на разходите за управление на Твърдите битови отпадъци (ТБО).

Ще се въведе добрата практика на гр. Шамбери, Франция, чрез на изпълнени следните дейности:

1. Проучване на нагласите в общността и домакинствата за предотвратяване генерирането на БрБО: Разработване на методика и съдържание на въпросник; Популяризиране на проучването; Публикуване на онлайн въпросник на сайта на община Елена; Анкетиране „лице в лице“;  Представителната извадка - 1% от общността;  Създаване на база данни, анализ и разработване на доклад.

2. Създаване на Обществен екологичен център (ОЕЦ): ОЕЦ ще се помещава в Общностния център Елена в помещение от 35 м².
2.1. Оборудване на ОЕЦ:  Осъществяване на СМР; Доставка на офис оборудване, ИТ и специализирано оборудване.
2.2. Разработване на модел за функциониране на ОЕЦ:  Методология за предоставяне на услуги;  Методология за обучения и Наръчник „Управление на органичните отпадъци, чрез адекватно събиране и третиране на БрБО с устойчиви методи в туристически райони с близка селскостопанска дейност“; Дизайн и разработване на лого на ОЕЦ; Разработване на съдържание за БрБО и компостиране за интернет страницата на община Елена;  Разработване на съдържание на флаери за „зелени“ услуги за компостиране;   Разработване на съобщения и статии за ОЕЦ.
2.3. Участие на община Елена в създаването и обезпечаване дейността на ОЕЦ: Предоставяне на еквивалент на пълен работен ден от експерти от различни отдели на общинската администрация и 1 експерт на пълно работно време.

3. Обучения на лицата, които ще използват контейнери:
3.1. Обучения за компостиране в общността:
Едно обучение за общо 20 майстори - компостьори.
3.2. Обучения за компостиране в домакинството:
Организирани групи от по 15-20 лица в 1 група - общо 9 бр. обучения.

4. Предоставяне на съдове за компостиране в домакинствата: Доставка на 285 компостери с различна вместимост според спецификата на обектите, в които ще се разположат съдовете за компостиране. Компостерите ще бъдат разположени на общинска  земя пред еднофамилните жилищни сгради (ЕЖС) на домакинствата, къщите за гости, градския парк, стадион и училищни дворове; Обособяване на зона за компостиране в градинката на Общностния център Елена: 2 компостера - от 1200 литра и от 400 литра за практическите занятия по компостиране; Пилотно компостиране в домакинства, живеещи в ЕЖС с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м² на компостери от 1200 л.;  Пилотно компостиране в градски парк и стадион с компостери от 1200 л. Местата са избрани според най-голям бр. посещения, най-голямо замърсяване с БрБО от консумацията на ядки и плодове и най-голяма площ. Пилотно компостиране в  къщи за гости с въртящи се компостери от 400 л. С цел повишаване качеството на услугата и намаляване на дела на БрБО, генерирани от туристи, както и от тревните площи и градини към къщите за гости, проектът предвижда предоставяне на въртящи се компостери от 400 литра със система от 2 камери. Пилотно компостиране в училища и детски градини чрез въртящи се компостери с вместимост от 400 литра.

5. Мониторинг на изпълнението: Кметът на община Елена, чрез своите служители-експерти ще предприеме следните дейности: Оценка на визуалното качество на компоста;  Самопретегляне на отпадъците, внесени в системите за компостиране в общността за 3 месеца - домакинства, училища, къщи за гости. Проучване сред домакинствата и общността (училища и къщи за гости) за проверка на причините за включване в компостиране или не, качеството на дейностите по компоста и др. Въпросникът включва следните направления: Въпроси, свързани с управлението на зелени и биологични отпадъци;  Причини за некомпостиране, стимули; Параметри, важни за приготвяне на добър компост;  На място (зона за компост): положение на компоста, състояние на употреба, пълнене на компоста, миризми, съдържание, влажност и употреба на компоста; - Комуникационни въпроси: относно наличната информация за компостирането и др.


КЛУБ „РИЦАРИ КОМПОСТЬОРИ"