Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

арх. Красимир Йорданов Попов
e-mail: architect@elena.bg
телефон: 06151/6261; вътрешен:307
стая 308

 

Правомощия, функции и отговорности:

  • Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината и издава административни актове, съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ;
  • Подпомага дейността на Кмета на Общината в изпълнение на предоставените му управленски, разпоредителни и контролни функции по териториално устройство, строителство и благоустройство;
  • Ръководи работата на Експертния съвет по устройство на територията към Общината;
  • Подготвя и внася материали до Кмета на Общината, Председателя на Общинския съвет и постоянните комисии и по въпроси, отнасящи се до териториалното устройство и архитектурата;
  • Участва пряко или изразява становища при изработването, обсъждането и приемането на стратегията и програмите за териториално-устройствено развитие, за архитектурно-художествено оформяне и за комплексното изграждане на жизнената среда на територията на Общината;
  • Участва във възлагането на изработването на устройствените планове и на проучвателните и проектни работи за обектите, инвестирани от Общината;
  • Осигурява изработването на съответните задания за проучване и проектиране с необходимата информация и документи за инвестиционни инициативи на общината;
  • Оказва методическа помощ на проектантите, упражнява текущ контрол в процеса на проектирането и чрез ЕСУТ осигурява разглеждането и приемането на устройствените и инвестиционните разработки и проекти;
  • При констатирани грешки и непълноти на проектите ги връща за преработка;
  • Предоставя за утвърждаване устройствени планове, техни изменения и инвестиционни проекти на обществено значимите за територията на общината обекти, както и одобрява устройствени разработки съгласно предоставените му от закона компетенции.