Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.02.2023

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


Административното обслужване в рамките на Община Елена се осъществява:

Лично – в „Център за административно обслужване” (ЦАО) и отдел „Местни приходи и ГРАО” в сградата на Общината на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24.

Електронно – чрез интернет страницата на Общината.

Общинска администрация Елена, в качеството си на административен орган има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на МЕУ, което позволява приемане и изпращане на документи, жалби, предложения по електронен път.

Достъпът до Системата за е-Връчване https://edelivery.egov.bg/ се осъществява чрез електронен подпис или ПИК на НОИ, но при заявяването на административна услуга е задължително използването на квалифициран електронен подпис.