Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0
Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация Вътрешни правила по ЗДОИ Документи за достъп до обществена информация Годишен отчет по ЗДОИ Информация по ЗПКОНПИ Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2023

Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.


Заявление можете да подадете от 8.30ч. до 17.30ч.

  • в Центъра за административно обслужване в Община Елена (телефон за информация 06151/61-32, 06151/62-61, 0700 14283 )
  • чрез Платформа за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg/PDoiExt/
  • на е-mail: obshtina@elena.bg;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно ЗДОИ са следните:

  1. преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
  2. устна справка;
  3. копия на материален носител;
  4. копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми.

Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

Срок на изпълнение:

До 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му.

Заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Услугите могат да бъдат заплащани и по банков път:
Централна Кооперативна Банка АД
клон Велико Търново  офис Елена
IBAN: BG76 CECB 9790 8497 0020 02
BIС НА БАНКАТА  CECBBGSF

код вид плащане: 44 70 00