Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкетна карта за административното обслужване в Община Елена

1. Вие посещавате общинска администрация в качеството си на?
2. За какви услуги най-често посещавате Община Елена?
3. Как оценявате отношението на служителите в Центъра за административно обслужване?
4. Служителите от ЦАО съдействаха ли Ви при попълване на документите?
5. Лесно ли открихте информация относно исканата от Вас административна услуга?