Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянна комисия по Устройство на територията

Дата на публикуване: 18.03.2022
Последна актуализация: 02.01.2024


Пенка Пенкова Цочева - председател
Николай Михайлов Давидков
Сибел Мустафова Салиева
Йордан Иванов Иванов
Феим Хасанов Ембиев