Z6_PPGAHG800P6970Q5VL84SB10S7
Z7_PPGAHG800P6970Q5VL84SB1062

Побратимени градове

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Към настоящият момент Община Елена няма партньорски взаимоотношения с общини от други страни.