Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LO4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L42
Сертифицираните и насърчени законни инвестиции клас В Издадени от общината сертификати за инвестиция клас В Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции Формуляри и образци за кандидатстване за сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

С Решение № 116 / 08.09.2022 г. на Общински съвет Елена е приета Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати за инвестиция клас В.