Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P5
Местоположение Природни ресурси Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Община Елена е разположена в Северния централен район на Република България и заема най-южните части на област Велико Търново, високите части на Предбалкана и Балкана, като границите й достигат до Старопланинското било по северните склонове на Средна Стара планина (Елено-Твърдишкия дял) и предпланините северно от него.

Територията на общината е 671,39 квадратни километра и е с надморска височина от 100 до 1536 метра. Релефът е разнообразен - от хълмисто-равнинен в северните части до ясно изразен планински в южните, характеризиращ се със стръмни склонове и дълбоко врязани речни долини. Преобладаващите терени са с надморска височина 300 - 600 метра и наклони 20 - 30 градуса, което утежнява условията на ползване. Връх „Чумерна” (1536 метра) е най-високият връх на Елено-Твърдишката планина.

Община Елена граничи с шест общини от пет области: на север и северозапад съответно с община Златарица и община Велико Търново; на североизток - с община Антоново от област Търговище; източната граница е с община Сливен; на юг, по билото на Стара планина, граничи с общините Твърдица от област Сливен и Гурково от област Стара Загора.

Административен център и населени места

В административните граници на общината са разположени 20 населени места, от които един град – Елена, който е и административен център на общината и деветнадесет села:  с. Беброво, с. Константин, с. Майско, с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци, с. Гърдевци, с. Дрента, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Костел, с. Марян, с. Мийковци, с. Палици, с.Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Яковци