Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L27

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.11.2022

Общинска администрация Елена е основната институция в предлагането на административни услуги за гражданите. Тук можете да намерите информация за структурата, функционирането и важни документи на Община Елена.

Чрез постепенно развитие на интернет-услугите се надяваме да бъдем в помощ на все по-широк кръг от граждани.