Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Инфраструктура
Пътната мрежа на територията на община Елена се състои от републикански и общински пътища с обща дължина 354 км.. В община Елена най-голяма е дължината на пътищата от общинската мрежа (268,74 км), което представлява 75,75% от дължината на цялата пътна мрежа в общината.
Републиканската пътна мрежа в общината е представена от второкласен път ІІ-53 (от граница с община Златарица - община Елена - граница с община Сливен) и третокласните: ІІІ-662 (Елена - Твърдица); ІІІ-551 (граница с община Велико Търново до Елена) и ІІІ-408 (с.Константин – гр.Омуртаг).
Общинската пътната мрежа е една от най-дългите сред общинските пътни мрежи в страната, което се дължи на голямата територия и многото населени места в община Елена. На територията на общината има общо 77 броя общински пътища. От тях 81,045 км. са 1-ва категория, 3,2 км са 2-ра категория и 184,09 км са 3-та категория.

Електроснабдяване
Всички населени места в община Елена са електрифицирани. Основен източник на електроенергия за областта е националната електропреносна мрежа, посредством ел. подстанция „Горна Оряховица”.  
Източно от гр. Елена е изградена една подстанция „Елена”, която има необходимия капацитет за снабдяване на общината с електричество - 110/20 kV. Електроразпределителната мрежа средно напрежение е добре развита и осигурява електрозахранване на всички населени места от общината.

Съобщителна мрежа, телекомуникации и ИКТ технологии
Пощенските услуги се предоставят от ПТТ станции и техните клонове в населените места на общината. Мрежата от пощенски станции в селата е добре развита и задоволява нуждите на населението.
Куриерски услуги се доставят на местните жителите през офис на Еконт, разположен в общинския център Елена, както и на куриерски екипи от Спиди DHL Service.
За покриване на територията на общината с ТV сигнал са изградени шест ретранслаторни станции. Те работят на автоматичен режим и не се нуждаят от обслужване.
Телефонната мрежа обхваща почти всички населени места в общината. В община Елена има покритие на всички действащи национални мобилни оператори: A1, Telenor и Vivacom, кaто заедно с наличието на предлаганите мобилни телефонни услуги се предлага и пренос на данни по интернет. Кабелен достъп до Интернет е осигурен само в общинския център.

Водоснабдяване
Водоснабдяването на населените места от община Елена се осъществява от собствени водоизточници (повърхностни и/или подземни) и язовир „Йовковци“ и попада в обхвата на ВиК „Йовковци“ – Велико Търново.
По данни на ВиК „Йовковци“  към юли 2021година общата дължина на водопроводната мрежа на община Елена е 298 км. , а общия брой на водоснабдените населени места е 54.