Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав на общински съвет мандат 2019-2023

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Председател на Общински съвет - Елена

Стоян Николаев Златев

Общински съветници

Анастасия Петкова Тонева-Пеева
Анета Илиева Ламбурова
Валентин Владимиров Гуцов
Даниел Весков Василев
Зехра Халилова Салиева
Йордан Иванов Йорданов
Лазар Николов Костов
Мартин Иванов Трухчев
Сашо Петков Топалов
Симеон Стоянов Кънчев
Стела Петрова Горбанова-Василева
Стефан Иванов Минчев