Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1
Постоянна комисия по Бюджет и финанси Постоянна комисия по Устройство на територията Постоянна комисия по Местно самоуправление Постоянна комисия по Общинска собственост Kомисия за обществен ред и сигурност

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Постоянна комисия по Бюджет и финанси

Стефан Иванов Минчев (ПП „ГЕРБ“) – председател
Йордан Иванов Йорданов (ПП „ГЕРБ“) – член
Сашо Петков Топалов (ПП „БСП“) – член
Симеон Стоянов Кънчев (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член

Постоянна комисия по Устройство на територията
Валентин Владимиров Гуцов (ПП „ГЕРБ“) – председател
Анета Илиева Ламбурова (ПП „ГЕРБ“) – член
Мартин Иванов Трухчев (ПП „БСП“) – член
Лазар Николов Костов (ПП „БСП“) – член
Даниел Весков Василев (ПП „БСП“) – член

Постоянна комисия по Местно самоуправление
д-р Стела Петрова Горбанова-Василева (ПП „ГЕРБ“) – председател
Валентин Владимиров Гуцов (ПП „ГЕРБ“) – член
Сашо Петков Топалов (ПП „БСП“) – член
Анастасия Петкова Тонева-Пеева (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член

Постоянна комисия по Общинска собственост
Йордан Иванов Йорданов (ПП „ГЕРБ“) – председател
Стефан Иванов Минчев (ПП „ГЕРБ“) – член
Мартин Иванов Трухчев (ПП „ГЕРБ“) – член
Симеон Стоянов Кънчев (ПП „БСП“) – член
Даниел Весков Василев (ПП „БСП“) – член

Постоянна комисия по Хуманитарни дейности
Анета Илиева Ламбурова (ПП „ГЕРБ“) – председател
Стела Петрова Горабнова-Василева (ПП „ГЕРБ“) – член
Лазар Николов Костов (ПП „БСП“) – член
Анастасия Петкова Тонева-Пеева (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член