Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6
Образование Спорт и младежки дейности Култура Социални дейности Здравеопазване МКБППМН

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и сътрудничество ”

В йерархично отношение дирекцията е на пряко подчинение на заместник - кмета по хуманитарни дейности. В състава на дирекцията влизат шест щатни бройки на експерти, които подпомагат кмета при осъществяване на общинската политика в областта на:
-    Култура и образование и вероизповедания;
-    Социални дейности и временна заетост;
-    Здравеопазване, спорт и младежки дейности;
-    Туризъм;
-    Връзки с обществеността и международно сътрудничество;
-    Стратегическо планиране, икономическо развитие и партньорство.

Поделения, върху които дирекцията оказва контрол, са:
-    Школа по изкуствата;
-    Градска библиотека;
-    Читалища;
-    НПО-партньори на общината;
-    Социални услуги;
-    Общински музей.

Дирекцията е със следните функции:
1. ръководни, организационни, координационни и административно контролни функции в изпълнение на местната политика, националната стратегическа рамка и директивите на ЕС, съгласно законодателството на Република България в изброените сектори;
2. разработва и предлага годишни общински програми и дългосрочни стратегии за развитие на територията на общината в съответствие с местните, държавните политики и директиви на ЕС в изброените сектори;
3.осъществява мониторинг на финансовата дисциплина и контролира ефективното и законосъобразно разходване на бюджетните средства в секторите;
4. съдейства на гражданите на община Елена при решаване на обществени и персонални въпроси от компетенцията на структурните звена в културата, образованието, спорта, здравните, социалните и младежките дейности, и туризма в съответствие със законодателството на Република България в тези сфери;
5. формира и реализира общинската политика в областта на образованието и културата, здравните дейности, общественото здраве, общинското здравеопазване и социалните дейности, планирането и стратегическото развитие и туризма;
6. формира политики за оптимизиране на мрежата на общинското образование, здравеопазване, културни институции, за по-добро качеството на здравните, интегрираните здравно-социални услуги  и социални услуги, достъпът до тях, както и развитието и популяризирането на общината, като туристическа дестинация;
7. осъществява сътрудничество и координация между общинските и държавни институции на местно ниво в сферите;
8. разработва активни политики за широко популяризиране на общинската дейност в сферата на образованието, културата, здравните и социални програми, туризма и провежда  и участва в национални и местни инициативи;
9. разработва и реализира проекти по оперативни програми в областта на секторите;