Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Домашен социален патронаж

Домашният социален патронаж в град Елена е разкрит през 1985 г. В началото кухненският блок се помещава в бившето Начално училище. От 1987 г. ДСП е настанен в бившата къща на д-р Чуканов, закупена за нуждите на Общината, с адрес град Елена, ул. „Архитект Миланов“ № 3. Най-голям обхват патронажът има през периода 1989-1993 г. Услугите му са се ползвали ежедневно от над 140 абоната. Районът на обслужване достига на изток до с. Константин, а на запад до с. Средни колиби. Персоналът на ДСП е достигал до 40 души в това число щат за медицинска сестра и медицински фелдшер.

Към януари 2022 г. щатният персонал включва 13 лица, в това число: управител, социален работник, касиер-домакин, главен готвач, помощник-готвач, четирима разносвачи на храна, две санитарки, двама шофьори. Капацитетът на патронираните лица е 100 души. Храната се приготвя до 10.00 ч. по изготвено седмично меню и се разсипва в сефертаси, които са индивидуални за всеки потребител. От 10.30 ч. до 13.00 ч. храната се развозва с два автомобила. Обслужват се два района: градски маршрут - град Елена и съставните улици, и селски маршрут - селата Руховци, Марян, Долни Марян, Граматици, Костел, Палици, Чакали, Беброво, Буйновци и Константин. Обслужваните потребители към януари 2022 г. са 115 души.

От 2015 г. до април 2021 г. ДСП изпълнява проекта „Топъл обяд“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по който са се възползвали приблизително 200 потребители.

По проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“, финансирен от Фонд „Социална закрила“ към МТСП са закупени конвектомат, хладилник, фризер тип ракла, електрическа печка, шкаф маса-хладилна и кухненска посуда.

Освен доставка на храна, ДСП предоставя социални услуги по домовете, поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения, обитавани от потребителя, съдействие за снабдяване с технически средства на потребители с увреждания, съдействане за явяване на ТЕЛК, битови услуги и др.

Адрес на услугата: гр. Елена, ул. „арх. Миланов“ № 3
Тел. за връзка: 06151/7163 e-mail: dsp_elena@abv.bg


Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостанолост с. Илаков рът

Първоначално услугата е разкрита като Защитено жилище за лица с умствена изостаналост по програма ФАР 2005; Проект BG 2005/017-353.01.02 на 28.10.2008г. Проектът продължава до 31.05.2009 г., след което преминава на държавна делегирана дейност.

Със Заповед № РД01-0999/10.08.2017 г. на изпълнителния директор на АСП е направена промяна във вида на социалната услуга от Защитено жилище в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни с умствена  изостаналост с капацитет 12 места.

Екипът се състои от управител, двама социални работници, медицинска сестра, двама трудотерапевти и четирима санитари.

ЦНСТ е форма на социална услуга, насочена към лица, които имат нужда от 24-часова грижа, която се предоставя в условия, близки до семейната среда, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен живот.

Услугата предоставя на своите потребители консултиране, дневна грижа, социална рехабилитация, терапия, информиране и обучение, групова работа, индивидуална работа.  

Потребителите на ЦНСТ участват редовно в изложби, благотворителни базари и други мероприятия.

Ежегодно се организират екскурзии в различни точки на страната. Посетени са: гр. Варна; гр. Трявна; с. Чифлика; с. Вонеща вода, Сливен и др.

Адрес на услугата: с. Илаков рът, община Елена
Тел. за връзка:  06151/6097e-mail: zgilakovryt2008@abv.bg

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания

Дневният център за деца и младежи с увреждания първоначално е създаден по програма ФАР през 2007г., открит на 25 юли 2007 г. Програмата приключи в края на септември 2007 г. По предложение на Общински съвет – Елена и след спазването на нормативната процедура Дневният център  продължава да функционира като делегирана държавна дейност. Тъй като още от самото начало има потребители на възраст над 18 години, и поради факта, че няма друга дневна грижа за хора със специфични потребности в общината, предложението бе за Дневен център за деца и младежи с увреждания. Със Заповед № 5/08.01.2008г. на АСП, респективно МТСП е открит Дневен център за деца и младежи с увреждания като делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2008 г. Целта е Дневният  център за деца и младежи с увреждания да допринесе за задоволяване на социалните, медицинските и образователни потребности на децата и младежите с интелектуални и физически увреждания в общината и да доведе до подобряване качеството на техния живот, социалната им интеграция и адаптация. В Центъра се извършват следните дейности:

• Дневна грижа за децата и младежите
• Възпитателни и трудотерапевтични занимания
• Логопедична дейност
• Психологична дейност
• Рехабилитационна дейност
• Подпомагане учащите потребители в образователния процес
• Организация на свободното време и личните контакти
• Консултиране и подпомагане на родителите и техните родителски умения като ко-терапевти
• Хранене – обяд и следобедна закуска
• Организиран транспорт за превозване на потребителите от дома им до Дневния център и обратно

За деца до 18 години и за учащи се, но не повече от 20 години, услугите са безплатни. Младежите над упоменатата възраст заплащат такса в размер на 30% от личните си доходи (чл.2, ал.1, т.7 от Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет).

В Дневния център работи екип от 13 бр. специалисти и помощен персонал – ръководител, социален работник, психолог, 2 специални педагози, логопед (на граждански договор), 1 рехабилитатор, 2 възпитатели, 1 медицинска сестра, 1 счетоводител-касиер, 1 хигиенист, 1 шофьор-работник поддръжка и 1 огняр-детегледач. Сградата разполага с три  зали за групови занимания, компютри с интернет-достъп, специализирани кабинети – на психолога, на логопеда, рехабилитационна, трапезария, трудотерапия по готварство и зала с уреди, подпомагащи психо-моторното и физическо развитие на децата и младежите, сух басейн.

Всяка година освен традиционните грижи и занимания децата и младежите участват в  изложби с валентинки и мартеници, в обявените конкурси за деца по различни поводи – 1-ви март, Великден, празника на гр. Елена, в различни културни мероприятия – концерти, 1-ви юни – ден на детето и др. Специално внимание се отделя по организиране свободното време на децата с различни мероприятия – на река  с. Мийковци, посещения на атракции, басейн, театър, концерти, екскурзии, барбекю в двора или на излети, празнуване на рождени дни.

Адрес на услугата: гр. Елена, ул. „Хаджи Йордан Брадата“ № 69
Тел. за връзка: 06151/6231 e-mail: dcdmu_elena@abv.bg


Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

Със Заповед № РД01-0953/14.05.2019 г. на изпълнителния директор на АСП е разкрит Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 10 места. Екипът се състои от ръководител/социален работник, домакин/поддръжка 1 бр. и детегледачи 6 бр.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Адрес на услугата: гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 112
Тел. за връзка: 0876975057 e-mail: tsnst@elena.bg


Център за ранна интервенция на уврежданията

От 23.06.2016 г. община Елена реализира проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по схема BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

В Центъра се предлагат следните услуги: „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“, „Подкрепа за осигуряване на здравна консултация и дейности по превенция на заболяванията“, „Психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители“, „Ранна интервенция на уврежданията“ и услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“. По проекта работят психолог, логопед, педиатър, акушер-гинеколог, акушерка, медицинска сестра, рехабилитатор, специален педагог, социални работници, шофьор, медиатори. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 31.12.2022 г.

Адрес на услугата: гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски“ № 2
e-mail: psv_elena@abv.bg

 

„Хоспис-Елена" ООД


"Хоспис-Елена" ООД е заведение за тежко болни хора, нуждаещи се от палиативни грижи. В него са настаняват желаещи както от Община Елена, така и от цялата страна. Намира се в бившето хирургично отделение на общинската болница "Д-р Димитър Моллов- Елена” ЕООД".

Заведението е създадено по проект на ЕС по програма ФАР. В него има обособени 12 стаи и предлага места за 25 потребители. Персоналът на социалното заведение се състои от 12 души - сестри, санитари-болногледачи и персонал по поддръжката. Има наблюдаващ лекар и рехабилитатор.


Клуб на пенсионера

Клубът е мястo, където членовете му осъществяват социални контакти, срещи, разговори и занимания по интереси. Организират и участват в културно-масови прояви и художествена самодейност, индивидуално и групово четене на книги, вестници, списания, организиране на шах, табла, карти.  

Адрес: гр. Елена, ул. Иларион Макариополски №5
телефон: 0876 030 994
Председател: Стефка Костадинова