Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2023

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица


Служител по защита на личните данни, той и Секретар на МКБППМН
-

Дирекция "Организационно-стопански дейности"

Димка Петрова - Директор, той и главен счетоводител   
e-mail: [email protected]  -  тел: 6303; стая: 214  

Красимира Трънкова - главен експерт "Счетоводно обслужване"
e-mail: [email protected]   -  тел: 6303; стая: 214  

Мария Иванова - Младши експерт "Счетоводно обслужване"
e-mail: [email protected] -  тел: 6303; стая: 214  

Майя Коева - Старши експерт "Канцелария и деловодство"
стая: 204

Мария Маринова - Старши експерт "Човешки ресурси"
e-mail: [email protected]  -  тел: 6331; стая: 209

Юлиян Маринов - Главен специалист "Транспортно осигуряване", той и шофьор

Михаил Русев - Главен специалист "Управление на собствеността и МТО"

Росица Михайлова - Старши специалист "Счетоводно и касово обслужване"
стая: 213

Цанка Христова - Изпълнител "Технически сътрудник

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

инж. Николай Наумов - Директор, той и служител по сигурността на информацията
e-mail: [email protected],  телефон: 06151/6138, стая 311

Драгомир Цанев - Главен юрисконсулт
e-mail: [email protected], стая: 215

Фатме Ходжева - Главен експерт "Обществени поръчки"
e-mail: [email protected], стая: 215

Станислава Кабакова - Старши експерт „Административно и техническо осигуряване на ОбС”
e-mail: [email protected]

Здравка Бъбрекова - Главен специалист „Административно обслужване на населението”
e-mail: [email protected], тел.: 6249, стая: 112

Людмила Стоянова - Старши специалист „Административно обслужване на населението”
e-mail: [email protected], тел.: 6249, стая: 112

Емилия Ангелова - Старши експерт "Гражданска защита и отбранително-мобилизационна подготовка"
e-mail: [email protected], стая: 311

Бедрие Еминова - Старши специалист „Административно обслужване на населението” - с. Константин

Дочка Николова - Старши специалист „Административно обслужване на населението” - с. Майско

Снежана Станчева - Специалист „Административно обслужване на населението” - с. Беброво

Милен Димитров - Старши специалист „Информационно обслужване и технологии”
e-mail: [email protected], стая: 302

Дирекция "Устройство на територията и общинска собственост"

инж. Димитринка Иванова - Директор на дирекция "УТОС"   
e-mail: [email protected], тел: 62-62; стая: 304

инж. Христо Симеонов - Главен инженер
e-mail: [email protected], стая: 305

инж. Иванка Пеева - Главен експерт "Общинска собственост, концесии и приватизация"
e-mail: [email protected], стая 303

Здравка Георгиева - Младши експерт "Общинска собственост"
e-mail: [email protected], стая 303

Ангелина Йорданова - Главен инспектор "Околна среда и води"
e-mail: [email protected], стая 306

арх. Стефан Димитров - Старши експерт "Устройство на територията и Културно наследство"
стая 306

инж. Ивайло Добрев - Ст. специалист "Устройство на територията, кадастър"
стая 311

инж. Драгомир Стефанов - инспектор "Контрол по строителството"
стая: 311

Стефка Калчева - Гл. специалист "Устройство на територията, архитектура и благоустройство"
стая 307

Цветомира Димитрова - Гл. специалист "Устройство на територията, архитектура и благоустройство"
стая 307

Радостина Калчева - Специалист "Устройство на територията, архитектура и благоустройство"
стая 307

Дирекция "Финанси, бюджет и местни приходи"

Силвия Мирянова - Директор на дирекция
e-mail: [email protected], тел: 6090; стая: 219

Десислава Иванова - Старши експерт "Финанси и бюджет"
e-mail: [email protected], тел: 6090; стая: 219

Отдел "Местни приходи"

Ани Иванова - Началник отдел "Местни приходи"
e-mail: [email protected], стая 119

Станка Георгиева - Инспектор "Разрешителни и регистрационни режими"
e-mail: [email protected], стая 123

Петя Колева - Старши експерт "Счетоводство и местни приходи"
e-mail: [email protected], стая 121

Ирина Люцканчева - Старши експерт "Икономически дейности и услуги"
e-mail: [email protected], стая 120

Севим Чапкънова - Младши експерт "Местни приходи"
e-mail: [email protected],  стая 121

Красимира Дичева - Главен специалист "Местни приходи"
e-mail: [email protected], стая 120

Дирекция "Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и сътрудничество"

Христо Захариев - Директор на дирекция
e-mail: [email protected], тел.: 06151 60-26, GSM 0879 910 620, стая 315
Евдокия Уколова - Главен експерт "Туризъм, икономическо развитие и партньорство"
e-mail: [email protected], стая 321
Цветана Гайдарова - Главен експерт "Образование и култура"
e-mail: [email protected], стая 316
Петя Добрева - Старши експерт "Протокол, ВО и международно сътрудничество"
e-mail: [email protected], стая 316
Марина Станева - Младши експерт "Спортни и младежки дейности"
e-mail: [email protected], стая 321   
Нурие Реджебова - Старши експерт "Социални услуги и заетост"
e-mail: [email protected], стая 319
Марина Симеонова - Старши експерт "Здравеопазване и социални дейности"
e-mail: [email protected], стая 319

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"
Директор
Йордан Димитров
e-mail:
стая: 203

ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ

Общинска горска структура

Ръководител звено
инж. Яни Блецов

Главен специалист "ОСГТ"
Христо Николов
Станислав Саров
e-mail: [email protected] стая 116

Горски надзиратели
Миглен Христов
Велизар Иванов

Цанка Христова - Младши експерт "Общинска собственост и земеделски територии"
e-mail: [email protected], стая 115

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Иван Зехиров - Младши инспектор "Опазване на обществения ред"

Илияз Хасанов - Старши специалист "Контрол по чистота" - Константин

Йордан Шибилов - Младши специалист "Контрол по чистота" - Беброво

Славчо Антонов - Старши специалист "Контрол по чистота" - Майско

Васил Василев - Старши специалист – техник “Електрически системи”  

Стойко Петков - Работник "Поддържка гробищен парк" и "Озеленител"

Верка Иванова-Савова - Инкасатор приходи от икономически дейности и услуги
стая 123

Йордан Костадинов - Младши специалист – техник “Съобщителна техника”

Ивайло Сандев - Младши специалист "Поддържане и опазване на спортна база"

Митко Тодоров - Общ работник "Поддържане и опазване на спортна база" с. Константин

Мирослав Маринов - Общ работник "Поддържане и опазване на спортна база" с. Майско

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Симеонова - Главен счетоводител
Йорданка Апостолова - Старши специалист "Образование"

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА

Мария Кюпчикова - Главен специалист "Културно-информационно обслужване и туризъм"
е-mail: [email protected]

Десислава Колева - Главен специалист "Културно-информационно обслужване и туризъм"
е-mail: [email protected]

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКА

Здравко Златев - Отговорник/Ръководител на Общностен център
e-mail: [email protected]

Общински съвет за сигурност
Дежурен в ОбСС   

Румен Антонов  
Красимир Николов 
Стефан Матеев  
Георги Тодоров
Сава Иванов

Кметства и кметски наместници

Кмет на кметство с. Беброво

Николай Емилов Колев    
e-mail: [email protected]
тел: 06152 / 2345

Кмет на кметство с. Константин    

e-mail: [email protected]
06155 / 2626

Кмет на кметство с. Майско   
Зоя Андонова Ангелова
e-mail: [email protected]
06155 / 2253

Кметски наместник с. Блъсковци    
Катя Стоянова Цветкова    
e-mail: [email protected]
06151 / 6696

Кметски наместник с. Бойковци   
Севжан Алиева Османова
e-mail: [email protected]
06152 / 2548

Кметски наместник с. Буйновци    
Стефан Любчев Котуков    
e-mail: [email protected]
06154 / 2220

Кметски наместник с. Гърдевци   
Стефка Драганова Христова   
e-mail: [email protected]
06158 / 2319

Кметски наместник с. Дрента   
Георги Николов Георгиев
e-mail: [email protected]
06151 / 8570

Кметски наместник с. Илаков рът    
Йордан Петков Йорданов
e-mail: [email protected]
06151 / 5752

Кметски наместник с. Каменари   
Стела Венциславова Михайлова
e-mail: [email protected]
06152 / 2570

Кметски наместник с. Костел   
Донка Александрова Златева
e-mail: [email protected]
06150 / 3342

Кметски наместник с. Марян   
Сийка Кирилова Николова   
e-mail: [email protected]
06150 / 3565

Кметски наместник с. Мийковци    
Евгения Христова Кандева   
e-mail: [email protected]
06151 / 8456

Кметски наместник с. Палици   
Стефан Кирилов Иванов
e-mail: [email protected]
06152 / 2373

Кметски наместник с. Руховци    
Стоян Сотиров Вараджаков   
e-mail: [email protected]
06151 / 5724

Кметски наместник с. Средни колиби  
Снежана Димитрова Стоянова
e-mail: [email protected]
06158 / 2263

Кметски наместник с. Тодювци    
Росица Недялкова Стефанова    
e-mail: [email protected]
06151 / 8061

Кметски наместник с. Чакали   
Силвия Димитрова Йорданова   
e-mail: [email protected]
06150 / 3341

Кметски наместник с. Яковци    
Румен Иванов Стойков
e-mail: [email protected]
06151 / 5712