Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.09.2023

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица


Дирекция "Организационно-стопански дейности"


Директор, той и главен счетоводител   
Димка Петрова   
e-mail: [email protected]   тел: 6303; стая: 214


Главен експерт "Счетоводно обслужване"
Красимира Трънкова
e-mail: [email protected]  
тел: 6303; стая: 214
 
Старши експерт "Счетоводно обслужване"
Мария Иванова
e-mail: [email protected]
стая: 214


Младши експерт "Счетоводно обслужване"
Анна Славова
e-mail: [email protected]
стая: 214


Старши експерт "Канцелария и деловодство"
Майя Коева
стая: 204


Старши експерт "Човешки ресурси"   
Мария Маринова
e-mail: [email protected]
тел: 6331; стая: 209


Главен специалист "Транспортно осигуряване", той и шофьор
Юлиян Маринов


Главен специалист "Управление на собствеността и МТО"
Михаил Русев


Главен специалист "Счетоводно и касово обслужване"
Росица Михайлова
стая: 213


Изпълнител "Технически сътрудник"
Цанка Христова


Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
 

Директор на дирекция "АПИО"
инж. Николай Наумов
Директор, той и служител по сигурността на информацията
e-mail: [email protected] телефон: 06151/6138
стая 311


Главен експерт "Обществени поръчки"
Фатме Ходжева
e-mail: [email protected]
стая 215


Старши експерт „Административно и техническо осигуряване на ОбС”
Станислава Кабакова
e-mail: [email protected]


Главен специалист „Административно обслужване на населението”
Здравка Бъбрекова
e-mail: [email protected]
тел.: 6249


Старши специалист „Административно обслужване на населението”
Людмила Стоянова
e-mail: [email protected]
тел.: 6249

Специалист „Административно обслужване на населението”
Марияна Садинова


Старши експерт "Гражданска защита и отбранително-мобилизационна подготовка"
Емилия Ангелова
e-mail: [email protected]
стая 311


Старши специалист „Административно обслужване на населението” - Константин


Старши специалист „Административно обслужване на населението” - Майско
Дочка Николова


Специалист „Административно обслужване на населението” - Беброво
Снежана Станчева


Младши експерт "Обществени поръчки"


Специалист „Административно обслужване на населението”Дирекция "Устройство на територията и общинска собственост"
 

Директор на дирекция "УТОС"   
инж. Димитринка Иванова   
e-mail: [email protected]
тел: 62-62; стая: 304


Отдел "Общинска Собственост"

Началник отдел "Общинска собственост"
инж. Иванка Пеева
e-mail: [email protected]
стая 303


Старши експерт "Общинска собственост"


Старши експерт "Общинска собственост и земеделски територии"
Цанка Христова
e-mail: [email protected]
стая 115


Инспектор "Опазване на общинската собственост и обществения ред, той и Отговорник общински пазар"
Иван Зехиров


Главен инспектор "Околна среда и води, той и Ръководител обществен екологичен център"
Ангелина Йорданова
e-mail: [email protected]
стая: 306


Старши експерт "Устройство на територията и Културно наследство"


Старши експерт "Устройство на територията, кадастър"
инж. Ивайло Добрев
стая: 311


Инспектор "Контрол по строителството"
инж. Драгомир Стефанов
стая: 311


Гл. специалист "Устройство на територията, архитектура и благоустройство"
Стефка Калчева
стая: 307


Гл. специалист "Устройство на територията, архитектура и благоустройство"
Цветомира Димитрова
стая: 307
 
Специалист "Устройство на територията, архитектура и благоустройство"
Радостина Калчева
стая 307


Инспектор "Строителен и инвеститорски контрол"


Дирекция "Финанси, бюджет и местни приходи"
 

Директор на дирекция
Силвия Мирянова
e-mail: [email protected]
тел: 6090; стая: 219


Главен експерт "Финанси и бюджет"
Десислава Иванова
стая 219


отдел "Местни приходи"

Началник отдел "Местни приходи"
Ани Иванова
e-mail: [email protected]
стая 119


Инспектор "Разрешителни и регистрационни режими"
Станка Георгиева
стая 123


Старши експерт "Счетоводство и местни приходи"
Петя Колева
e-mail: [email protected]
 стая 121


Старши експерт "Икономически дейности и услуги"
Ирина Люцканчева
e-mail: [email protected]
стая 120


Главен специалист "Местни приходи и счетоводно обслужване"
Красимира Дичева
e-mail: [email protected]
стая 120


Младши експерт "Местни приходи"
Севим Чапкънова
e-mail: [email protected]
стая 121


Старши специалист "Касово обслужване местни приходи"
Верка Иванова-Савова
e-mail: [email protected]
стая 121

 

Дирекция "Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и сътрудничество"
 

Директор на дирекция
Христо Захариев
e-mail: [email protected], стая 316
тел.: 06151 60-26, GSM 0879 910 620


Главен експерт "Туризъм и партньорство, той и Отговорник /Ръководител ОТИЦ"
Евдокия Уколова   
e-mail: [email protected]
стая 321


Главен експерт "Образование и култура"
Цветана Гайдарова
e-mail: [email protected]
стая 316


Старши експерт "Протокол, ВО и международно сътрудничество"
Петя Добрева
e-mail: [email protected]
стая 316


Младши експерт "Спорт и младежки дейности, той и Секретар на МКБППМН"
Марина Станева
e-mail: [email protected]
стая 321


Старши експерт "Социални услуги и заетост"
Нурие Реджебова
e-mail: [email protected]
стая 318


Старши експерт "Здравеопазване и социални дейности"
Марина Симеонова
e-mail: [email protected]
стая 318


Младши експерт "Стратегическо планиране и икономическо развитие"

 
 

Други дейности 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"
Директор

Йордан Димитров
e-mail:
стая: 203

ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ

Общинска горска структура

Ръководител звено
инж. Георги Дончев

Заместник ръководител звено
инж. Атанас Атанасов
 
Главен специалист "ОСГТ"
Христо Николов
Станислав Саров
e-mail: [email protected] стая 116
 
Горски надзиратели
Миглен Христов
Велизар Иванов


ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Илияз Хасанов - Старши специалист "Контрол по чистота" - Константин

Йордан Шибилов - Младши специалист "Контрол по чистота" - Беброво

Славчо Антонов - Старши специалист "Контрол по чистота" - Майско

Йордан Костадинов - Младши специалист – техник “Съобщителна техника”

Ивайло Сандев - Младши специалист "Поддържане и опазване на спортна база"

Митко Тодоров - Общ работник "Поддържане и опазване на спортна база" с. Константин

Мирослав Маринов - Общ работник "Поддържане и опазване на спортна база" с. Майско

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Симеонова - Главен счетоводител
Йорданка Апостолова - Старши специалист "Образование"

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА

Мария Кюпчикова - Главен специалист "Културно-информационно обслужване и туризъм"
е-mail: [email protected]

Десислава Колева - Главен специалист "Културно-информационно обслужване и туризъм"
е-mail: [email protected]

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКА

Здравко Златев - Отговорник/Ръководител на Общностен център
e-mail: [email protected]

Общински съвет за сигурност
Дежурен в ОбСС   

Румен Антонов  
Красимир Николов 
Стефан Матеев  
Георги Тодоров
Сава Иванов

Кметства и кметски наместници

Кмет на кметство с. Беброво

Николай Емилов Колев    
e-mail: [email protected]
тел: 06152 / 2345

ВРиД Кмет на кметство с. Константин       
Бедрие Кязимова Еминова
e-mail: [email protected]
06155 / 2626

Кмет на кметство с. Майско   
Зоя Андонова Ангелова
e-mail: [email protected]
06155 / 2253

Кметски наместник с. Блъсковци    
Катя Стоянова Цветкова    
e-mail: [email protected]
06151 / 6696

Кметски наместник с. Бойковци   
Севжан Алиева Османова
e-mail: [email protected]
06152 / 2548

Кметски наместник с. Буйновци    
Стефан Любчев Котуков    
e-mail: [email protected]
06154 / 2220

Кметски наместник с. Гърдевци   
Стефка Драганова Христова   
e-mail: [email protected]
06158 / 2319

Кметски наместник с. Дрента   
Георги Николов Георгиев
e-mail: [email protected]
06151 / 8570

Кметски наместник с. Илаков рът    
Йордан Петков Йорданов
e-mail: [email protected]
06151 / 5752

Кметски наместник с. Каменари   
Стела Венциславова Михайлова
e-mail: [email protected]
06152 / 2570

Кметски наместник с. Костел   
Донка Александрова Златева
e-mail: [email protected]
06150 / 3342

Кметски наместник с. Марян   
Сийка Кирилова Николова   
e-mail: [email protected]
06150 / 3565

Кметски наместник с. Мийковци    
Евгения Христова Кандева   
e-mail: [email protected]
06151 / 8456

Кметски наместник с. Палици   
Стефан Кирилов Иванов
e-mail: [email protected]
06152 / 2373

Кметски наместник с. Руховци    
Стоян Сотиров Вараджаков   
e-mail: [email protected]
06151 / 5724

Кметски наместник с. Средни колиби  
Снежана Димитрова Стоянова
e-mail: [email protected]
06158 / 2263

Кметски наместник с. Тодювци    
Росица Недялкова Стефанова    
e-mail: [email protected]
06151 / 8061

Кметски наместник с. Чакали   
Силвия Димитрова Йорданова   
e-mail: [email protected]
06150 / 3341

Кметски наместник с. Яковци    
Румен Иванов Стойков
e-mail: [email protected]
06151 / 5712