Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Решенията касаещи просперитета и напредъка на Община Елена се взимат от Общински съвет Елена и от Кмета на Общината.

Заседанията на общинския съвет, както и предварителния дневен ред са публично достъпни и всеки, който желае може да се запознае със съдържанието на обсъжданите решения, както и сам да внесе предложение за вземане на решение по даден въпрос.

Общинска администрация Елена не взима самостоятелни решения, а изпълнява вече взетите и влезли в законова сила решения на Общински съвет Елена или други, които са в компетентността на Кмета на общината.